You are currently viewing Svenska arbetsmarknaden ser ljus i tunneln
Bild: Alexander Armiento

Svenska arbetsmarknaden ser ljus i tunneln

Den svenska arbetsmarknaden visar tecken på återhämtning efter en längre period av svaghet. Enligt Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsutsikter kan en vändning vid årsskiftet ses mer tydligt. Trots en fortsatt hög arbetslöshet under 2024, med ett genomsnitt på antalet 351 000 arbetslösa, förväntas siffran sjunka till 347 000 under 2025.

– “Efterfrågan på arbetskraft kommer att öka, vilket minskar arbetslösheten,” säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten förväntas minska med cirka 1 procent under nästa år.

Obalanser kvarstår på arbetsmarknaden, främst på grund av kompetensbrist och geografiska skillnader. Bland de mest drabbade grupperna finns unga och äldre arbetssökande. Arbetsförmedlingen arbetar nu med att bättre matcha arbetssökande med arbetsgivare, vilket förväntas lindra långtidsarbetslösheten.

Bland annat beror arbetslösheten på faktorer som utbildningsnivå och tidigare arbetslivserfarenhet, vilket påverkar olika demografiska grupper på olika sätt.

Äldre påverkas än mer

En särskilt utsatt grupp är arbetssökande över 55 år, som ofta möter åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Många i denna åldersgrupp är beroende av A-kassa som en tillfällig kompensation, medan de söker nytt arbete. Enligt en artikel i tidningen Vi har många i denna åldersgrupp uttryckt frustration över svårigheterna att få arbete, trots erfarenhet och kompetens. Kommentatorer på artikeln vittnar om en utbredd upplevelse av åldersdiskriminering.

Exempel på åldersdiskriminering inkluderar att äldre arbetssökande ofta inte ens kallas till intervju, trots att de har relevant erfarenhet.

Arbetsförmedlingen betonar vikten av att skapa inkluderande arbetsplatser och uppmanar arbetsgivare att se bortom ålder och fokusera på kompetens och erfarenhet. Det finns många arbetssökande som behöver yrkesutbildning för att kunna ta de jobb som finns tillgängliga. Denna förändring är nödvändig för att ta tillvara på den potential som äldre arbetssökande kan bidra med till arbetsmarknaden.

– “Vi måste arbeta tillsammans för att bryta åldersbarriärer och skapa en mer inkluderande arbetsmarknad,” säger Samakovlis.

Omskolning på svenska arbetsmarknaden

Fakta visar att kompetensbristen är särskilt stor inom tekniska yrken och vårdsektorn. Där är behovet av kvalificerad personal akut. Regeringen och Arbetsförmedlingen planerar satsningar på utbildning och omskolning för att möta dessa behov. Förhoppningsvis ska detta kunna minska arbetslösheten och stärka den svenska arbetsmarknaden.

Kvinnor är särskilt underrepresenterade inom tekniska yrken, vilket kräver riktade insatser för att öka deras deltagande. Statistik visar att män har fortsatt fördel på hos olika arbetsgivare, vilket påverkar deras anställningsvillkor och lönenivåer.

Arbetsförmedlingen arbetar hårt med att förbättra arbetsvillkoren inom olika yrken, särskilt de som är könssegregerade. Det ska finnas tydliga riktlinjer för att säkerställa rättvisa, kollektivavtal och jämställda arbetsplatser.

Det återstår att se om samtliga mål kommer uppnås innan slutet av 2025.