You are currently viewing Vinnovamiljoner till AI-forskning inom bildmedicin
Vinnovamiljoner till AI-forskning inom bildmedicin. Claes Lundström

Vinnovamiljoner till AI-forskning inom bildmedicin

Vinnova har beslutat att tilldela 10 miljoner kronor till en satsning på att skapa en nationell resurs för storskalig analytisk bilddiagnostik, kallad Analytic Imaging Diagnostics Areana, eller AIDA kort och gott. Projektet kommer utföras inom Strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Initiativet har en tydlig Linköpingsbas. Kärnpartners är Linköpings universitet, närmare bestämt Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), företaget Sectra, Region Östergötland och Medtech4Health med alla dess parter.

– Det är väldigt roligt att den fantastiska utveckling som skett av digital patologin i Linköping och den fortsatta satsning som Region Östergötland gör på området får denna välförtjänta uppmärksamhet. I Östergötland finns en unik kombination av digitaliserad diagnostik inom patologi och radiologi, forskning om bildbehandling och artificiell intelligens samt företag inom bildmedicin som alla ligger i världsfronten, sägerRegion Östergötland, verksamhetschef för klinisk patologi vid Universitetssjukhuset i Östergötland.

Datorstöd för snabbare diagnostik

Artificiell intelligens, AI, har lyfts fram som en revolutionerande möjlighet inom bland annat sjukvården och den tekniska utvecklingen har gått mycket snabbt de senaste åren. Utvecklingen kommer bland annat ske genom datorstöd som hjälper läkaren att först titta på de mest relevanta delarna av en undersökning. Det ger en snabbare diagnostik och därigenom kortare väntetider. Det är inte fråga om att tekniken ska ersätta patolog- och röntgenläkare utan ska vara en hjälp i deras arbete.

– Vi har ökande behov inom cancervården som tar upp allt mer resurser och sätter allt större press på läkarna inom bland annatpatologi och radiologi att möta dessa behov. Olika AI baserade stödsystem kan bli ett komplement och en hjälp att både effektivisera och förbättra kvaliteten. Den förväntade effekten av AI är att vi kommer att kunna genomföra en djup förnyelse i form av verktyg och arbetssätt, med en stor förbättring av vårdkvalitet och produktivitet, till nytta för patienterna, säger Robert Ring, produktionsenhetschef på Diagnostikcentrum, Region Östergötland.

Potential för modern maskininlärning

Inom sjukvården finns potential att utveckla modern maskininlärning, där AI-metoder lär sig av en stor mängd träningsdata för att kunna göra förutsägelser om nya data. Inom bilddiagnostik skulle ett användningsområde kunna vara som beslutsstöd för nya patienter genom storskaliga analyser av den information som lagrats för jämförbara tidigare patienter.

– AI ger helt nya möjligheter och är en mycket kraftfull teknik, men än så länge har det inte kommit så mycket jordnära nytta i sjukvården ur det. Det är ett stort gap att överbrygga för att få det att fungera i klinisk miljö. AIDA har ett unikt upplägg där vi samlar akademi, sjukvård och industri på samma ställe och får samverkan att fungera i praktiken. Min förväntning är att det här projektet kommer att göra stor nytta för sjukvården, säger Claes Lundström, docent vid CMIV och även forskningschef på Sectra, projektledare i AIDA.

För att föra in modern AI i sjukvården ska projektet skapa ett IT-system där AI kan tränas och utvärderas i en patientnära miljö. Anslaget från Vinnova är på tio miljoner, och parterna som deltar i projektet skjuter tillsammans till lika mycket pengar.

– Anslaget är helt avgörande för projektet. En sådan här investering skulle enskilda parter inom akademi eller industri inte kunna bära på egen hand. Minst lika viktigt som själva pengarna är att sådana här satsningar ger en kraftsamling i projektkonsortiet kring både inriktning och tidpunkt, som är svårt att få till om det inte finns något att samlas kring, säger Claes Lundström.

Källa: www.regionostergotland.se