Smart och hållbart

Smart och hållbart

Avancerade tekniska lösningar finns det gott om – inte minst i en region som ligger i framkant.
Smart specialisering handlar om att göra det möjligt för organisationer och företag att dra nytta av alla finesser.
-Vårt uppdrag är att effektivisera på ett smart och hållbart sätt, berättar affärs- och innovationsutvecklaren Daniel Kullgard på Linköping Science Park.

Kommunägda bolaget Linköping Science Park är regional koordinator för Östergötlands styrkeområde ”Secure IoT” – det vill säga, Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system.
-Det handlar om att skapa förutsättningar för bolag att växa i regionen, framför allt teknikbolag, säger Daniel Kullgard, affärs- och innovationsutvecklare.
Ett av Linköping Science Park uppdrag är att driva projekt – där olika bolag och andra aktörer med ett gemensamt intresse inom ett visst område bildar en grupp.
-En stor del i vårt uppdrag inom Smart Specialisering är att effektivisera flöden inom den offentliga sektorn genom att använda modern teknik, förklarar han.
Kort sammanfattat innebär smart specialisering att göra det möjligt för organisationer och företag att dra nytta av tekniken – och effektivisera sin verksamhet på ett både smart och hållbart sätt.
-De tre nyckeltermerna som vi jobbar efter är hållbarhet, effektivisering av offentlig sektor och att företagen här ska ha en global konkurrenskraft, framhåller Daniel.

Exempel på tillämpningar är; säker internet, Internet of Things (IoT), integrerad kommunicerande elektronik, sensorer och tryckt elektronik.
2018 etablerades klustret IoT World, som kommer att vara den enande plattformen för alla regionala projekt kopplat till området. Inom ramen för kluster IoT World har Östergötland beviljats medel för ett IoT-projekt inom e-handelslogistik och last mile transportation med Tillväxtverket som finansiär.
Under samma år beviljades området även en Vinnova-ansökan för att bygga upp en hub/testbädd kopplat till offentlig logistik. Region Östergötland är projektägare till hubben, Linköping Science Park är projektledare och RISE processledare & teknisk projektledare.
De är cirka 20 olika parter som tillsammans arbetar med olika typer av lösningar. Linköping Science Park gör det ihop med bland annat Region Östergötland, Linköpings Universitet, RISE, Polisen, Östgötatrafiken, Tekniska Verken och Sankt Kors.
-Problemet är inte tekniken i sig, utan hur man ska designa den för att passa in i respektive organisation den ska användas i. Där drar vi olika parter nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Några exempel på de projekt som är i full gång. I samtliga fall är syftet att använda sig av sensorer för att få den information man vill ha:

• Breddavlopp på Tekniska Verken
Projektet vill genom sensorer med funktionaliteten nivåmätning förebygga avloppsunderhåll och därigenom minska användandet av bräddavlopp. Detta kan leda till en minskad risk för miljöpåverkan och sanering. Dessutom kan rapporteringen till miljökontoret minskas.
-Tekniken möjliggör i det här fallet både miljömässiga vinster genom minskade läckage och effektivisering då personer inte behöver åka runt och fysiskt inspektera.

• Sjukhussängar – var befinner sig egentligen alla sängar?
-Problemet och utmaningen är hitta rätt säng vid service, då sängarna kan finnas på olika klinker över tid. Det kan ta dagar för personal på att hitta sängarna som ska in på service. Projektet har som mål att på ett överskådligt sett få information om sängarnas placering på Vrinnevisjukhuset. Region Östergötlands avdelnings Test och Innovation startade upp ett projekt och med hjälp av befintligt WiFi-nät och RFID-enheter (sensorer) som placeras på varje säng, så kan nu medicinsk teknik se på vilken klinik sängen finns, via dator, padda eller telefon.

• NFC – var finns alla vapen som polisen har beslagtagit?
-Med sensorer på vapen och annat bevismaterial går det att snabbt ta reda på exakt var de finns och går att spåra. Genom systemet RFID använder man passiva sensorer. De fungerar ungefär som en streckkod. Det gäller att det är en lång livslängd på batterierna som sitter i sensorerna, för har man 10 000 stycken går det ju inte springa runt och byta dem hela tiden.
Inom ramen för IoT World har även RISE under 2018 etablerat ett labb, där de har mängder av olika sensorstyper.
-Alla som är delaktiga i ett projekt kommer till oss och testar olika sensorer för att se vilka som passar bäst till vad, berättar Daniel.

• Östgötatrafiken – framkomlighet i staden.
-Alla bussar är redan uppkopplade via GPS-sändare, vi har använt bussarnas position för att studera framkomlighet i staden. Var fungerar trafiken som den ska, finns det ställen där bussarna inte kan köra på det sätt som planeras? Med hjälp av historiska data kan vi skapa visualisering av framkomlighet i staden för vår kollektivtrafik.
-Ett annat projekt med Östgötatrafiken är hur man kan hjälpa synskadade att hitta rätt buss. Något som kan vara ett stort problem på inte minst längre busshållplatser, där tre-fyra bussar kan stanna på rad. Hur sker detta på enklast och smidigaste sätt, utan att de synskadade ska behöva köpa ny teknik och att det samtidigt inte tar längre tid för övriga passagerare? Det är en spännande utmaning.
Det finns totalt 17 IoT-grupper runtom i Sverige med olika teman – där ligger Linköping i framkant.
-Samarbetet med Universitetet är en mycket viktigt del. Dessutom är Linköping en tillräckligt stor stad med många tekniskt avancerade företag, som ändå är tillräckligt liten för närheten till varandra. Tillsammans ska vi bygga ett mer välfungerande och hållbarare samhälle som inkluderar alla medborgare och minskar slöseri av resurser, säger Daniel Kullgard.

Östergötlands fem styrkeområden
• Visualisering och simulering
Östergötland har en unik bredd av systemintegrerade företag, spetsföretag inom applikationsutveckling och forskning i världsklass. Exempel på visualisering och simulering är lösningar för att åskådliggöra komplexa data, interaktion med virtuella modeller, interaktiv media och spel. Innovationsinitiativet Visual Sweden är noden för styrkeområdet. Styrkeområdet koordineras av Norrköpings Science Park.

• Miljönytta som affär
Företagen i Östergötland har tillsammans med Linköpings Universitet och offentliga aktörer varit framgångsrika när det gäller att omsätta modeller som cirkulär ekonomi till hållbara lösningar. Några exempel på miljönytta som affär är biobaserad cirkulär ekonomi och avfalls- och energilösningar. En plattform för kompetensområdet är Cleantech Östergötland – ett kluster för aktörer som medverkar till att lösa samhällets miljöutmaningar i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen.

• Smarta, säkra, uppkopplade produkter och system
Detta styrkeområde består av en blandning av världsledande systemintegrerade företag, forskning i världsklass och en dynamisk bas av mindre företag. Exempel på tillämpningar inom detta område är: säker internet, Internet of Things (IoT), integrerad kommunicerande elektronik, sensorer och tryckt elektronik. Linköping Science Park är regional koordinator för styrkeområdet ”Secure IoT” det vill säga Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system.

• Effektiv logistik
Östergötlands geografiska läge hör till de absolut bästa i landet. Förutom utmärkta geografiska förutsättningar och god infrastruktur finns den ”akademiska motorn” med stark forskning och utbildning på olika nivåer. Dessutom är regionen under stark utveckling, inte minst pådrivet av den planerade Ostlänken. Det finns en betydande innovationspotential kopplad till området. Dels i form av nya lösningar för den växande logistiksektorn, dels i form av förbättrad logistik för organisationer med stora varuflöden. Styrkeområdet har fått medel från strukturfonden för att utveckla ett regionalt logistikkluster i Norrköping. Norrköpings kommun är regional koordinator för styrkeområdet.

• Avancerade material
Regionen har mycket hög kompetens och stora resurser när det gäller att ta fram material med högt förädlingsvärde. Exempel på områden är ytbeläggningar för metaller och plaster, nanostrukturerade material som grafen och bio-kompatibla material. Innovative Materials Arena (IMA) är en innovationsmiljö som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom avancerade material. Styrkeområdet koordineras av Sankt Kors Fastighets AB.

Källa: regionostergotland.se

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski