Har verktyg för miljövänligare flyg

Har verktyg för miljövänligare flyg

temaEastSwedenAlmedalen

FN:s internationella klimatpanel (IPCC) har slagit fast att flygtrafiken svarar för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Tillsammans med utsläppen av kväveoxider, vattenånga och effekter från kondensstrimmor beräknas flyget stå för 3 procent av människans totala påverkan på klimatet.
En del av miljöpåverkan kan direkt knytas till flygvägarna. Niclas Wiklander och hans kollegor på Luftfartsverket, LFV, har under flera år arbetat med att räta ut flygvägarna vid starter och landningar men också mellan flygplatserna
 – Det är klart att vi ska ta vårt fulla ansvar för den påverkan vi har på systemet. Jag kan nog säga att vi ligger långt framme jämfört med övriga Europa och vi försöker också vara aktiva så att övriga Europa följer efter. För det finns en hel del vi kan göra, berättar Niclas.

Extra stort intresse har ägnats åt Östersunds flygplats. I detalj har man följt starter och landningar för att ”jaga kilon”.
 – Kilo flygbränsle alltså. Vi försöker hitta den optimala flygvägen. Varje sparad krona i bränsle sparar också miljön och minskar vår klimatpåverkan. Ser man sedan till att det kan handla om 300 000 starter blir det stora belopp. För SAS kan en procents lägre bränsleförbrukning sänka konstaderna med betydligt mer än 50 miljoner kronor, säger Niclas.

Den försöksverksamhet som Landvetters flygplats och LFV gjorde under fem månader härom året, med så kallade kurvade inflygningar, gav också positiva resultat. Genom att göra en snävare inflygning sparade man både bränsle och miljö – utan att orsaka mer buller.
Enligt mätningarna sänktes förbrukningen med 90 kilo bränsle vid varje inflygning. Räknat på 1000 inflygningar skulle det reducera koldioxidutsläppen med 280 ton per år.

Foto Sören Andersson
Niclas Wiklander har arbetat fram metoder och verktyg för bättre flygvägar. Foto Sören Andersson.

Niclas Wiklander utbildar sedan några år flygledare i ”Eco Driving”. Budskapet är enkelt men ställer också krav när man ska väga in flygsäkerheten. Ett medvetet arbete som är klimatsmart och där man medverkar till en stor miljönytta som också kommer kunden, flygbolaget, till del.
– Skillnaden är att vi kan göra flygvägen mycket kortare, säger han. Vi kan också förlägga den där färre människor bor. Det gör att vi kan flyga smartare ur ett bullerperspektiv, men framför allt spara utsläpp till luft genom att flyga kortare och spara bränsle, berättar han.

Nyligen fick han och LFV ett kvitto från Eurocontol, den organisation som styr luftrummet över delar av Europa. Bästa nation i att ge flygbolagen rakaste flygvägarna. Free Route Airspace inleddes 2013 och är ett arbete som gett resultat. Numera ingår även Danmark, Norge, Finland, Estland och Lettland i detta luftrumsblock.

Inom några år finns förhoppningar att även Storbritannien, Irland och Island ska ansluta sig till området med de raka flygvägarna. Framför sig ser han också att luftrummen och flygvägarna kommer att göras om. De kom till på 1990-talet. Idag har vi helt andra krav och möjligheter. Det är andra flygmotorer, plan och datastöd samtidigt som luftrummet måste anpassas till flackare sjunkprofiler.
 – Arlanda är viktigt för svenskt flyg och vår tillgänglighet till omvärlden. Därför är det naturligt att vi lägger extra resurser och energi för att få till ett bra miljöarbete i Stockholmsområdet, berättar Niclas som använder studier och tester som bland annat gjorts i Göteborg och Östersund när nya metoder arbetas fram.

Trovärdigheten är en röd tråd för honom. Utan kunskap, genomförda undersökningar och fakta på bordet går det inte att arbeta för förändring. Idag är hans arbeta efterfrågat av flygledare, piloter, flygplatser och flygbolagsdirektörer. Svart på vita kan han bevisa att flyget blir grönare genom ett medvetet arbete.
 – Vi hade ett flygbolag som ville coacha sina piloter och motivera dem att flyga klimatsmart. De fick månadsrapporter och kunde ganska snart se att arbetet gav effekt i form av mindre bränsleförbrukning. Vilket i sin tur också innebär lägre utsläpp, berättar Niclas Wiklander.

[title size=”3″ start=”yes”]MILJÖFRÄMJANDE PROJEKT[/title]

Här följer några exempel på miljöfrämjande projekt som LFV driver:

Raka flygvägar
2013 fick LFV tillstånd av Transportstyrelsen att införa Free Route Airspace. Det innebär att ett flygplan med rätt utrustning inte längre är beroende av navigeringshjälpmedel på marken utan kan med GPS-teknik flyga kortaste vägen i svenskt luftrum.

Eco Driving i luften
LFV utbildar närmare 100 flygledare årligen i fuel management, en slags eco driving i luften. Det innebär att flygledarna har kunskap om kopplingen mellan utövande av flygtrafiktjänst och förutsättningarna för minskad bränsleförbrukning.

Miljöprövningar
LFV erbjuder expertstöd till flygplatser i deras miljöprövningar. Arbetet har bland annat inneburit att, i samarbete med flygplatser, finna lösningar för flygtrafiken som kan skapa förutsättningar för minskade utsläpp till luft utan att öka antalet boende som exponeras för bullernivåer över riktvärden.

[title stop=”yes”][/title]

TEXT: Carl Selling

Tidigare publicerat i Affärsstaden 6 – 2017