Hållbara affärer
Anders Johansson, VD Envima, är noga med att framhålla personalens enorma betydelse för att kunna växa och nå fortsatt framgång. På bilden är gänget med de 17 globala målen. Foto: Enivima

Hållbara affärer

Ända sedan Thomas Törnroth startade företaget 2001 har man huvudsakligen jobbat med miljöperspektivet – och det är fortfarande det område verksamheten står stadigast i.
– Men miljöfrågan och våra tjänster har med åren breddats inom hållbarhetsområdet och vi kallar oss därför numera för miljö- och hållbarhetskonsulter, förklarar VD:n Anders Johansson och tillägger:
– Trots att miljö ingår i hållbarhet har vi valt att särredovisa det för att betona vårt huvudområde. Anders kom in i verksamheten som delägare januari 2002 och blev huvudägare två år senare.

Genom åren har mycket hänt. Bland annat har de två gånger vuxit ur sina lokaler – samt startat kontor i både Stockholm och Kalmar. Totalt är antalet anställda uppe i 14 konsulter i dag – och fler är på gång att rekryteras.
– Vi har en väldigt bred kundflora i en mängd olika branscher – cirka 350 aktiva kunder i allt från småbolag till stora jättar. För att förstå bredden kan bland annat Toyota Sweden, Cloetta, Liseberg, Vreta Kluster, Crearum, Linköpings Universitet och Tekniska Verken nämnas.
Hur arbetar man med hållbarhet?
– Först och främst kan man titta på de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN satt upp. Det är viktigt att man tar en dialog i sin egen verksamhet utifrån dessa för att se vilka man påverkar eller påverkas av och sätter upp mål därifrån.
Det är där Envima kommer in – och erbjuder sina tjänster.

Framtiden ser ljus ut, miljö och hållbarhet är på tapeten med mer driv i styrelserummen än tidigare då det kanske mest var miljösamordnaren i organisationen som var engagerad, säger Anders Johansson. Foto: Björn Lisinski
Framtiden ser ljus ut, miljö och hållbarhet är på tapeten med mer driv i styrelserummen än tidigare då det kanske mest var miljösamordnaren i organisationen som var engagerad, säger Anders Johansson. Foto: Björn Lisinski

Företaget har fem affärsområden – ledningssystem, revision, juridik, utbildning och kommunikation.
– Antingen hjälper vi beställaren med helhetsbiten eller enbart med exempelvis utbildning inom hållbarhet eller att identifiera relevant lagstiftning. Oftast börjar vi med en nulägesanalys för att få reda på var företaget befinner sig och att hitta en målbild som överensstämmer med beställarens önskemål genom att ta fram en rimlig projektplan.
Nästa steg är att göra en intressent- och omvärldsanalys.
– Vilka har företaget att interagera med och vilka förväntningar har dessa ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv? En granne till företaget vill kanske att de ska ha så lite buller som möjligt, medan ägarna vill ha så bra avkastning som möjligt. Kravbilden är olika beroende på intressent.

Det handlar om att plocka fram vad som är mest väsentligt för företaget i fråga att jobba med.
– Därför gör man sedan en väsentlighetsanalys, där det som är viktigast att arbeta med prioriteras. Det kan ju skilja en del beroende på bland annat vilken bransch man är och vilka utmaningar och möjligheter verksamheten står inför. Utifrån de prioriterade områdena sätter man sedan relevanta mål för verksamheten.
Resultaten sammanställs lämpligen i en årlig hållbarhetsredovisning där verksamheten på ett transparant och tydligt sätt redovisar internt och externt hur man jobbat med hållbarhetsfrågorna.
– Vi hjälper ofta till med att identifiera de lagar och förordningar som finns att rätta sig efter och hjälper även till med myndighetskontakter, som till exempel tillstånd enligt miljöbalken.
Envima har också på egen hand utvecklat flera webbverktyg – Minet, Miljöparagrafen och Akademinet – för att underlätta miljö- och hållbarhetsarbetet för sina kunder. Det är licensierade produkter som företagen kan abonnera på.
– Det som gör oss unika, inte minst eftersom vi inte är ett så stort företag, är vår stora bredd. Frånsett våra miljö- och hållbarhetskonsulter har vi även IT-kompetens att göra webbverktyg, hemsidor och andra webbtjänster. Samt en art director som bland annat hjälper till med att ta fram mer hållbar kommunikation till våra kunder.

Envima lever som de lär och är certifierade för miljö, kvalitet och arbetsmiljö sedan 2003 – och har hållbarhetsredovisat för den egna verksamheten de senaste två åren. Det finns en stor fördel i de egentillverkade webbverktygen.
– Det minskar transporterna, då vi inte alltid behöver finnas på plats – utan kan hjälpa till över nätet från vårt eget kontor.
Från och med 2008 är Envima ett så kallat klimatneutralt företag enligt South Pole och beräkningsprogrammet Svante. Företaget arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser och kompenserar för de koldioxidutsläpp som ändå orsakas.
– Under 2018 kompenserade vi genom att stödja en vindkraftpark i Nya Kaledonien för fossilfri elproduktion.

2018 tilldelades ni Miljönätverket i Östergötlands pris för ”Årets miljöaktivitet”. Vad betyder den utmärkelsen för er?
– Den var både överraskande och hedrande, ett bevis på att vi jobbar rätt. Vi fokuserar på att hela tiden arbeta aktivt inom hållbarhetsområdet – genom att sprida kunskap till våra kunder och intressenter, investera i mindre miljöpåverkande bilar, ta tåget i första hand, använda företagscyklar och äta vegetariskt vid våra event med mera.

Hur lyckas man få med hela företaget i sitt miljö- och hållbarhetstänk?
– Delaktighet är A och O – att informera, kommunicera och utbilda de anställda, samt att låta alla komma till tals. Arrangera workshops där alla får vara med och bidra i stället för att bara säga till de anställda vad de måste göra. Det handlar också om att återkoppla och utvärdera att allt fungerar.
Är arbetsmarknaden/politiken gynnsam för att jobba miljömedvetet?
– Ja, absolut – även om man kanske kunde önska lite mer politiska styrmedel. Hållbarhet är en viktig hygienfaktor, som måste göras för att en organisation ska kunna rekrytera och överleva. Det finns inget alternativ.

Hur ser du på framtiden?
– Den ser ljus ut, miljö och hållbarhet är på tapeten med mer driv i styrelserummen än tidigare då det kanske mest var miljösamordnaren i organisationen som var engagerad, säger Anders.
– Något som ökat mycket är våra framtidsavtal med kunder – ett samarbetsavtal under tre år där kostnaderna fördelas per månad för att slippa större investeringar vid en viss tidpunkt. Vi blir deras trygghet som driver på miljö- och hållbarhetsarbetet.
VD:n är noga med att framhålla personalens enorma betydelse för att kunna växa och nå fortsatt framgång.
– Vi kallar oss för Vimor. Det var en dotter till en i personalen som sa: en ”Vima” och flera ”Vimor”. Så vi är hållbara Vimor som skapar hållbara affärer, avslutar Anders Johansson med ett leende.

Det här är Envima

Startade: 2001 i Linköping – och har numera även kontor i Stockholm och Kalmar.
Produkt/bransch: Miljö- och hållbarhetskonsulter med vision att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hållbara affärer.
Antal anställda: 14 konsulter totalt – varav nio på huvudkontoret i Linköping.
Omsättning: Drygt 16 miljoner kronor under 2018.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: 
Björn Lisinski