You are currently viewing Tillsammans för utveckling av ett attraktivt Linköping

Tillsammans för utveckling av ett attraktivt Linköping

Deras respektive uppdrag inom kommunen tangerar nämligen en gemensam målgrupp – det näringsliv som verkar och lever i Linköping.
– Vi har olika inriktningar och kunskaper, och det är tillsammans vi möjliggör att Linköping kan fortsätta växa och utvecklas, säger de och fort- sätter berätta om ett samarbete som under senare tid vuxit sig och blivit ännu tätare och starkare.

Naringsliv
 

Samarbete för hållbart växande

Att allt hänger ihop är en gammal sanning, men inte mindre verklig för det. Och att attrahera såväl närings- liv som talanger till Linköping är viktigt för att behålla jämvikten i ett sunt och hållbart växande.
– Vi måste hela tiden fråga oss vad som efterfrågas och vad som kommer att vara framtidens etablerings- preferenser, säger Marianne. Hur ska vi kunna locka morgondagens stjärnföretag till vår stad och hur ska vi skapa förutsättningar för redan befintliga företag att växa?
– Och i samma mening kommer frågan om de fysiska förutsättning- arna, fyller Alisa i. Hur ska staden växa för att vara attraktiv inte minst för de människor som ska bo och arbeta här? Medvetenheten om bo- endemiljön växer ständigt och unga ställer idag höga krav på omgivning- arna där de ska bo, vistas och arbeta samt tillbringa sin fritid. Linköping är i många fall en lyckligt lottad kommun som med flera stora företag och, inte minst universitetet, haft en jämn och stabil tillväxt under åren. Utan utmärkan- de toppar och dalar har bolagsetable- ringar och befolkningsökning följts åt vilket skapat en grundtrygghet i kommunen och Alisa tror att det även till viss del hänger samman med att man inom kommunens för- valtningar har en gränsöverskridan- de och prestigelös arbetskultur.
– Vi är alla inställda på att vi jobbar tillsammans, för kunden. Och det gör vi genom att utveckla gemen- samma processer och effektivisera kommunikationen såväl internt som utåt.
– Att ständigt ha kunden i fokus och göra det så enkelt som möjligt för dem i kontakten med oss på kommu- nen är ett otroligt viktigt jobb som vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla, fortsätter Marianne. När en aktör vill etablera sig här är vi de som ska hänvisa ärenden mellan oss och sedan återkomma med svar. Det är inte kunden som ska bollas runt.
Att fortsätta vara en kommun och en region i framkant ställer stora krav och Marianne och Alisa är över- ens om att växandet aldrig får bli ett självändamål. Linköping måste växa i en lagom takt för att må bra. Men, slutar man sträva framåt, vill man inte vidare – då stannar också utvecklingen.
– En stad blir aldrig färdig och det är faktiskt alla långsiktiga planer som gör jobbet så spännande! Jag tror att vi måste lära oss att verka i en stad som ständigt förändras, precis som världen runt omkring oss hela tiden gör, säger Marianne. Och Alisa fortsätter berätta att drömmen förstås vore att kunna bygga ut succesivt och strategiskt redan från start. Men att det i en stad av Linkö- pings storlek naturligtvis finns myck- et gammal infrastruktur i gatorna som kräver både planerat arbete och akuta insatser.
– Allt går inte att planera. Vatten- ledningar kan brista, och andra företag som har sina ledningar i våra gator måste få uppdatera och under- hålla när behov uppstår. Här har vi en viktig funktion i att kommunicera till näringsidkare och boende.

Framgångsfaktorer och utvecklingsplaner

I Linköping råder sedan länge en god branschbredd vilket innebär ett näringsliv som inte är så konjunktur- känsligt, och det är något som man är mån om att behålla. Genom att skapa kluster där företag ges möj- lighet att samverka över gränser och utveckla unika och givande synergier tror både Marianne och Alisa att Linköping står sig bra i konkurren- sen med andra etableringsorter av samma storlek.
– Vår stad och region ligger dess- utom bra till rent geografiskt mitt emellan Stockholm, Göteborg och Malmö och har flygplatser, ham- nar och bra tågförbindelser säger Marianne. Nu måste vi också våga tänka nytt när det kommer till utvecklingen av tätorten. Hur vi skapar vi stadsrum som är levande dygnet runt, året om? Vilka funktioner kom- mer vi behöva få in i bottenvåningar- na på fastigheterna i innerstaden när handeln strukturomvandlas? Hur ger vi förutsättningar till expansiva stadsdelscentrum i ytterstaden där människor vill bosätta sig med lug- net och grönområden intill?
– Här ligger ett stort jobb i att samla information och kunskap samt skapa dialog och samtal med näringsidkare, förvaltningar,
fastighetsägare och invånare, säger Alisa. Att få oss alla att inse att det är tillsammans vi får kugghjulens kilar att haka i varandra och det är tillsammans som vi tar Linköping vi- dare. Ett arbete som är påbörjat och som vi kommer fortsätta att utveckla framåt

 

 
 

Detta är ett redaktionellt samarbete med Näringsliv och tillväxt, Linköpings Kommun.