You are currently viewing Hur mår Linköpings näringsliv?

Hur mår Linköpings näringsliv?

Det finns många raljerande citat om statistik, och sanningen är väl att med statistik kan man visa precis det man önskar genom att begränsa urval och omständigheter.
– Just därför är det extra viktigt att vi som arbetar med näringslivsutveckling inom Linköpings Kommun tar reda på fakta och är trygga i vetskapen om varifrån vi tar vår information, menar Erik. Vi använder oss inte av isolerade undersökningar, utan följer och analyserar flera rapporter och mätningar över en längre tid, utan att stirra oss blinda på enskilda siffror eller tillfälliga avvikelser, för att lära oss förstå vartåt utvecklingen pekar.

Kommunen sammanställer en näringslivsrapport som berör åren 2012 – 2018. Den visar på att Linköping är en välmående kommun, med många starka och unika bolag i ett brett och varierat näringsliv. Men att det naturligtvis också finns områden med utmaningar som behöver extra uppmärksamhet.
– Framför allt så skulle vi önska en högre takt gällande nystart av bolag, säger Erik. Ser vi till trenden så ligger vi över snittet, vilket är positivt, men för en stad av vår storlek kan antalet nya företag vara ännu högre.

Allt tyder på att Linköping genom historien varit en företagsam stad. Här fanns från början bördig och rik jordbruksmark som lade grunden till en omfattande handelsverksamhet och en stad som tidigt fick både lärosäten och domkyrka. Här etablerades försvars- och säkerhetsföretaget Saab av bröderna Uggla som bäddat för teknikutvecklingen och Linköpings Universitet som bidragit till stadens attraktivitet och kompetensutveckling.
– Men vi behöver ständigt värna om vår position för att inte tappa den profilen, fortsätter Erik.

Kommunens näringslivsrapport innehåller en övergripande näringslivsanalys och sträcker sig över åtta olika områden, med nedslag i bland annat handeln och besöksnäringen.
– Det är glädjande att Linköping har en så bra branschbalans, det vill säga den fördelning man önskar se i näringslivet sett till bransch och storlek för att kommunen ska bli mindre konjunkturkänslig, berättar Erik. Vi har 34 % tillverkande bolag, 36 % företagsstödjande och 30 % som erbjuder orttjänster. Det är nästan exakt hur idealfördelningen bör vara för en modern storstadskommun. Vidare är det mycket positivt att våra företag i hög grad är i det som anses vara växande branscher och att andelen bolag i krympande branscher är väldigt låg.

Han fortsätter visa på Linköpings specialiteter inom näringslivet där de gröna näringarna, flyg, miljöteknik, informations- och kommunikationsteknik och handel har en extra lyskraft.
– Med en omsättning på ungefär 120 miljarder kronor är näringslivet i Linköping regionens motor. Även när det gäller handeln, som omsatte 12 miljarder och där omsättningen ökat med 17 % de senaste fem åren är vi väldigt starka, säger Erik och fortsätter med grafer som visar att kommunen placerar sig på en åttonde plats bland landets alla kommuner, och på en stolt tredjeplats om man jämför de jämnstora kommunerna. Och trots vad många kanske befarat har city inte tappat något i omsättning mellan 2016 och 2017.
Tittar man på besöksnäringen får man veta att bara de senaste tre åren har 95 nya företag startat som genererat 360 arbetstillfällen. Hotellbeläggningen har ökat med 53 % de senaste tio åren och under 2017 övernattade nästan en halv miljon människor på stadens hotell.
– Här har flera aktörer i Linköping verkligen jobbat för att lyfta staden som ett attraktivt besöksmål.

Linköpings kommun, ja faktiskt hela Östergötland är ett fantastiskt område, menar Erik. Här finns en mängd unika förutsättningar och styrkor som vi måste lära oss att lyfta fram. Vad är egentligen Linköpings själ? Vad var det som fick bröderna Uggla att stanna kvar här efter sin inköpstur från Södertälje? Och hur vill vi förvalta det arvet?
– Prognoser visar att vi kommer att vara 175 000 invånare i Linköping år 2025, och vissa menar att det kan bli betydligt fler än 250 000 till 2060. Naturligtvis kommer det inte vara friktionsfritt att växa och förtäta. Men kan vi se framåt mot vad de investeringar vi nu gör kommer att betyda för framtidens invånare så kommer det vara värt det.

Så hur mår då Linköpings Näringsliv?
– Bra! svarar Erik. Samverkan mellan exempelvis universitetet och det offentliga och näringslivet sker naturligt och skapar spinoffer för andra företag i kommunen. Vårt näringsliv går bra och vi är inte beroende av en enskilt dominerande bransch. Och ska vi jämföra oss så försvarar vi oss bra gentemot rikssnittet på de flesta områden. Vi står också inför byggandet av Ostlänken och en stor stadsomvandling vilket kommer att generera omsättning i näringslivet och skapa arbetstillfällen under lång tid framöver, därutöver har som jag sagt, besöksnäringen bokstavligt exploderat de senaste tio åren.
Nej, Linköping ser inte ut att slå av på takten.
– Men vi får se till att vara på tårna för att göra det allra bästa av alla de utvecklingsmöjligheter som finns och våga satsa! avslutar Erik.

 

Detta är ett redaktionellt samarbete med Näringsliv och tillväxt, Linköpings Kommun.