Småföretagare och den utmanande vägen till extern finansiering

Det är dags att se till att ­små­­­före­tagare får de verktyg de behöver för att ­blom­stra och bidra till Östergötlands framtid!

Det är småföretagare som står i spetsen för stor del av den innovation och tillväxt som sker i Sverige idag, men trots detta så möter många företagare ofta hinder när de försöker säkra investeringar för att utveckla sina verksamheter. Den här problematiken kan tyvärr få långtgående konsekvenser som inte bara sträcker sig till företagarna själva utan även för samhället i stort.

Vi ser idag att utlåningen till små- och medelstora företag är betydligt lägre än utlåningen till stora företag eller till hushåll (källa: SCB och Riksbanken). Det totala beloppet för lån till små- och medel­stora företag är över 23 gånger mindre än det lånebeloppet till hushåll, exklusive bostadsrättsföreningar. 

Men vad är det egentligen som är ­oroande med att småföretag är lågt ­belånade? Är inte det i själva verket bra?
Jo, det är absolut bra att slippa låna ­pengar! Men ser man till ”the big picture” så kan det utgöra en allvarlig bromskloss för tillväxt och framför allt en hållbar tillväxt i Sverige.

Företagare identifierar tre huvudsakliga hinder när det gäller extern finansiering. För det första ställs det höga krav på ­säkerhet, vilket i det flesta fall innebär personlig borgen. För det andra så är det ofta dyrt och företagarna får höga kostnader i form av räntor och avgifter. För det tredje saknar kreditgivare ibland eller ofta förståelse för företagens verksamhet, vilket kan bero på bristande kunskap om den aktuella orten, företagets affärsidé och företagaren som söker lånet.

Det som är särskilt bekymmersamt är att höga krav på säkerhet är det ­vanligaste hindret. För företagare som redan investerat sina egna medel innebär kravet på personlig borgen en dubbel risk. Miss­lyckade investeringar, riskerar företagaren att både förlora sina egna medel och att belastas med personlig skuld till kredit­givaren. 

Här kommer tre tankar och förslag på vad som skulle kunna underlätta för att trygga extern finansiering för företagare på ett hållbart och mer rimligt sätt:

Minskade krav på säkerhet och personlig borgen: För att underlätta för småföretagare att få tillgång till finansiering bör långivare över­väga att minska kraven på personlig borgen. I stället bör de fokusera på att bedöma företagets affärsidé, potential och företagarens kompetens. Genom att sänka trösklarna för säkerhetskrav kan fler företagare få möjlighet att förverkliga sina idéer och investera i sina verksamheter.

Skapandet av standardiserade och transparanta lånevillkor: Det behövs tydliga regelverk som kräver att lånevillkor presenteras på ett standardiserat och transparant sätt för småföretagare. Genom att införa standardiserade avtal och tydlig information om räntor, avgifter och återbetalningsvillkor kan små­företagare enklare jämföra olika erbjudanden och fatta välgrundade beslut. Detta skulle öka konkurrensen mellan långivare och främja en mer rättvis och öppen företagslånemarknad.

Ökad förståelse och närhet från kreditgivare: För att möta småföretagares finansieringsbehov behöver kreditgivare ha bättre förståelse för företagens verksamhet och behov. Det innebär att långivarna bör ­engagera sig i att lära ­känna de ­lokala företagsmiljöerna, ­företagarnas affärsidéer och deras unika ­utmaningar. Genom att investera i relationer och kunskap kan kreditgivare skapa förtroende och öppna dörrarna för bättre finansierings­möjligheter. Det kan vara värt att över­väga att etablera lokala när­varo- eller rådgivningsenheter för att tillhandahålla ­skräddarsydda råd och lösningar för småföretagare.

För att främja tillväxt och innovation bland Östergötlands småföretag vore det bra om man som stat och långivare kunde förhålla sig mer åt de här tre förslagen. Jag förstår att det är en komplex verklighet våra banker och kredit­institut måste förhålla sig till. Dock måste det vara enkelt för det är genom att minska krav på säkerhet, införa standard­iserade lånevillkor och öka förståelsen från kreditgivare som fler småföretagare kan få tillgång till den finansiering de behöver för att investera i sina verksamheter. Det här skulle skapa en gynnsam miljö för tillväxt och innovation, ökad sysselsättning och fler skattekronor vilket i sin tur gynnar både det lokala näringslivet och samhället i stort. 

Det är dags att se till att småföretagare får de verktyg de behöver för att ­blomstra och bidra till Östergötlands framtid.  

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden #6 2023

Robert Wallin
Bitr. Regionchef, Företagarna Östergötland

Robert

Tillbaka till krönikor