Juridiken finns överallt

Det har hänt att jag stött på företagare som inte anser sig komma i kontakt med juridiska frågeställningar inom den egna verksamheten. Huruvida detta beror på okunskap eller en vald förnekelse kan jag bara spekulera kring. En inställning om att juridiken inte har en påverkan på ett bolag eller dess verksamhet gör att grundläggande samhälleliga strukturer helt och hållet förbises. 

Hela samhället är uppbyggt på lagar och regler, på alla nivåer – och ett samhälle utan lagar och regler skulle inte bara vara rent utav farligt utan även otrevligt att leva i. Lagar och regler skapar en trygghet, en förutsägbarhet och är viktiga för att vi människor ska kunna leva tillsammans på ett bra sätt. Detta innefattar även företagandet; lagar och regler är lika viktiga inom näringslivet för att skapa trygghet, förutsägbarhet och ett klimat där företag kan utöva sin verksamhet tillsammans med andra företag på ett bra sätt. 

Som företagare har majoriteten av de åtgärder, praktiska hanteringar och beslut som fattas en bakomliggande lag eller regel att förhålla sig till. Det gäller allt ifrån bolagets struktur, organisationen till själva verksamhetsutövningen. Ta till exempel ett byggföretag – bara för att starta företaget krävs exempelvis kompabilitet med bolagsrättsliga och skatterättsliga regler. Företaget behöver kanske anställda; och i denna del finns ett omfattande arbetsrättsligt regelverk att förhålla sig till i såväl valet av anställda som sedermera i egenskap av arbetsgivare. När företaget väl säljer sina tjänster finns i detta avseende en uppsjö av lagar och regler som får reell effekt. Det handlar inte bara om lagar och regler kopplat till försäljningen av tjänsten (som avtal med kunden, underentreprenörer eller annan inblandad part) utan även lagar och regler kopplat till själva utförandet. 

Ska till exempel ett hus byggas krävs bygglov inom ramarna för dess regelverk, det finns regler för hur huset får/ska byggas (inte bara vad gäller exempelvis tillgänglighetsanpassningar, utan även vilka material som får användas ur ett miljöperspektiv, avloppshantering med mera) och det finns regler för hur huset sedan får användas. I alla led inom företaget sker händelser som på ett eller annat sätt har en underliggande lag eller regel som talar om vart gränserna går. 

Visst vore det oerhört praktiskt om den verksamhet jag bedriver kunde bedrivas helt och hållet utifrån mitt eget tyckande. Men en sådan ordning skulle vara rent livsfarlig för trygghet, förutsägbarhet och en möjlighet för alla företag att bedriva verksamhet på en gemensam marknad. Det går inte att undvika, vare sig du vill eller inte – lagar och regler finns där oavsett vad du tycker om det. 

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 9 – 2023

Jessica Kling
Advokat, Maminza Advokatbyrå AB

Jessica

Tillbaka till krönikor