Hur mår företagaren?

Det vi kan konstatera generellt är att företagaren i Sverige överlag är mer tillfreds med livet än vad en person med som har en anställning är. Vad är anledningen till detta?
Jag tänker att vi börjar från början och tittar på anledningen till att en person startar och driver företag. Den absolut största anledningen är för att kunna styra över sin egen tid och friheten det innebär. Dock kan jag ibland ställa mig lite ifrågasättande till detta med anledning av att jag sällan träffar personer som jobbar så mycket som just företagare gör, det som jag får till svar är att det är känslan av att kunna styra och bestämma själv vad man gör och kanske inte att man jobbar mindre eller mer.
Sedan kan vi titta på drivkraften till att driva företag. Vad är det som gör att någon stiger upp på morgonen och jobbar långa och många dagar? Den främsta drivkraften är stolthet.
Detta blir tydligt när jag får möjlighet att göra företagsbesök, för oavsett om företaget rullar på och går bra eller om företagaren kämpar för att hålla sig flytande så finns det en glöd i ögonen som inte går att ta miste på när jag ber dem berätta om sin verksamhet och vad det har lyckats åstadkomma.

Förutom att kunna styra över sin tid och att egenföretagaren är otroligt stolt över det som de byggt upp så spelar även möjligheten till en god ekonomi, självförverkligande och drömuppfyllelse in.
Här vill jag påstå att vi hittar grundorsaken till varför företagare generellt upplever livet mer tillfredställande än en person med anställning gör.
Det vi vet är att äldre företagare mår betydligt bättre än yngre företagare och denna grupp är även mer nöjda med sitt liv som helhet. Det går inte att se någon skillnad mellan kvinnor och män när det kommer till deras mående i företagandet.
Det finns andra faktorer som påverkar hur våra företagare mår och hur de upplever livssituationen som helhet. Företagare som har en hög umgängesfrekvens med släkt och vänner mår bättre än företagare med en låg umgängesfrekvens. Företagare som är singlar är mindre nöjda med livet och mår sämre på fritiden jämfört med de företagare som har en partner. Däremot mår inte singlarna sämre på jobbet.

Det vi även kan se är att olika personlighetsdrag har en koppling till hur nöjda företagare är med livet. Ju mer emotionellt stabila, utåtriktade, samvetsgranna och ärliga/ödmjuka företagare är desto högre är deras livstillfredsställelse. Det som de uppskattar mest i sin situation som företagare är då de har kontakt med sina kunder, däremot är administration och kontakt med myndigheter inte lika upplyftande vilket vi även kan relatera till i andra undersökningar som berör företagandet.
Saker som de lägger ner ett antal timmar på jobbet är även det en betydande faktor för hur företagaren mår. Majoriteten av företagare jobbar mycket, mer än 40 timmar per vecka, dessa företagare mår lite sämre än företagare som jobbar färre antal timmar.
Jag nämnde tidigare att ekonomiska incitament har betydelse för att man startar företag och att det är en av drivkrafterna för att driva företag. Det som blir tydligt när vi tittar närmare på hur pengar påverkar måendet är att en hög omsättning inte är kopplat till högre välbefinnande bland företagare – däremot är lönsamhet det. Företagarna vars företag gick med vinst senaste året är mer tillfreds med livet och mår bättre både på jobbet och fritiden.

Slutligen kan vi konstatera att driva företag är kul och anställa kan både vara roligt men också utmanande och det ser vi även när vi ser på hur antalet anställda påverkar situationen. Företagare utan anställda mår något bättre både på jobbet och fritiden än de företagare som har anställda, detta tycks bero på att soloföretagare upplever högre autonomi och lägre tidspress. När företagare bedömer livet i sin helhet, tycks tillfredsställelse med företagandet och fritiden vara de enskilt viktigaste faktorerna i denna bedömning. Dessa faktorer är viktigare än hur tillfreds de är med sin hälsa, familj och privatekonomi.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 11 – 2019

[one_half last=”no”]

Robert Wallin 
Bitr. Regionchef, Företagarna
Småland och Östergötland

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Robert Wallin
[/one_half]

Tillbaka till krönikor