Företagande och samarbete avgörande för Sveriges välfärd!

Företagarna är en organisation som företräder och arbetar för Sveriges företagare som driver små och medelstora företag. Vi jobbar varje dag för att förbättra företagens villkor och öka förutsättningarna för entreprenörskap och innovation i landet. I det arbetet tar vi fram många olika rapporter som kartlägger och tittar på utmaningar och förutsättningar för ­företagandet i landet. Den senaste i skaran av rapporter är Välfärdsskaparna 2023, där vi undersöker företagens betydelse för Sveriges välfärd och pekar på vad som krävs för att skapa en framgångsrik företagsmiljö. Det här är en rapport som är återkommande vart annat år. 

Rapporten visar tydligt att företag är avgörande för att skapa välstånd och bidra till samhällets välfärd. Den visar att 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag och att drygt en fjärdedel av Sveriges kommuners skatteintäkter kommer från det samma. 

I rapporten lyfts vikten av att samarbeta mellan företag, politik och civilsamhälle för att nå bästa resultat. En företagsvänlig miljö där företag kan växa och utvecklas är viktig för att uppmuntra till entreprenörskap och innovation. Företagarna uppmanar politiken att prioritera utbildning och yrkes­vägledning för att främja kompetensutveckling och öka tillgången på arbetskraft. En mer flexibel arbetsmarknad skulle också bidra till ökad tillväxt och skapande av fler arbetstillfällen.

Företagens betydelse för lokal utveckling är även det, en ytterst viktig faktor som lyfts i rapporten. Den betonar vikten av att stärka samarbetet mellan företag, kommuner och regioner för att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela landet. Genom att främja regionala ekosystem som stödjer företagande och innovation kan vi öka möjligheterna för små och medelstora företag att ­expandera och skapa arbetstillfällen.

Rapporten pekar också på att det är viktigt att ta hänsyn till företagens olika behov och förutsättningar. Företag inom olika branscher och sektorer har olika utmaningar och möjligheter och det är därför viktigt att utforma politiken utifrån detta. Företagarna uppmanar därför politiken att ta hänsyn till företagens synpunkter och att involvera företagare i beslutsprocessen för att skapa en mer välgrundad och framgångsrik politik.

Rapporten avslutas med att uppmana politiken att ta företagens bidrag till samhället på allvar samt att göra det enklare för företag att verka och utvecklas i Sverige. Det är viktigt att politiken skapar en förutsägbar och stabil ram för företagande. 

Som du säkert har förstått långt innan den här krönikan skrevs så är vi över­tygade om på Företagarna att företag­ande och entreprenörskap är nyckeln till en hållbar och framgångsrik ekonomi. Men för att detta ska kunna uppnås behöver politiken ta ett större ansvar för att skapa en företagsvänlig miljö som främjar tillväxt och utveckling i hela landet. Det krävs ­också en större förståelse och upp­skattning för företagens bidrag till samhället.

Jag vill avsluta med en uppmaning till politiken med att betona vikten av att ta till vara på företagens kraft och potential för att skapa en välmående framtid för Sverige. Genom att satsa på utbildning, infrastruktur och innovation kan vi skapa en miljö som ger företagarna förut­sättningar att verka och växa på en lokal så väl som en global marknad. Jag ­uppmanar även politiken att lyssna på ­företagen och att arbeta tillsammans med dem för att skapa en stark och hållbar ekonomi för framtiden. 

Tillsammans kan vi skapa en framtid där företagande och entreprenörskap är ­centrala drivkrafter för att bygga en välståndsgivande och hållbar framtid för Öster­götland, Sverige och för hela världen.  

Tidigare publicerat i Affärsstaden #5 2023

Robert Wallin
Bitr. Regionchef, Företagarna Östergötland

Robert

Tillbaka till krönikor