You are currently viewing Regional satsning för ökad sysselsättning och digitalisering

Regional satsning för ökad sysselsättning och digitalisering

Pressmeddelande:

Region Östergötland satsar totalt 6,6 miljoner kronor på fem projekt som ska stimulera länets näringsliv. Projekten ska bland annat bidra till ökad sysselsättning för digitala företag och ökad internationalisering för små och medelstora företag.

Det är regionutvecklingsnämnden som i dag har beslutat att medfinansiera fem projekt som på olika sätt ska bidra till att lyfta de styrkeområden inom näringslivet som har arbetats fram i Östergötlands strategi för smart specialisering. Områdena är Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system, Effektiv logistik, Visualisering och simulering, Miljönytta som affär och Avancerade material.

– Vi behöver arbeta för en hållbar tillväxt. Därför riktar vi pengar till de projekt som stimulerar länets styrkeområden. På så sätt skapar vi förutsättningar för jobb, tillväxt och konkurrenskraft hos regionens framgångsrika branscher och företag, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S).

Hållbar digitalisering
Ett av projekten är Internet of things world (IoT world) och leds av Linköping science park i samverkan med Region Östergötland, Research institutes of Sweden och offentliga behovsägare. Det ska bidra till ökad sysselsättning för digitala företag och till en hållbar digitalisering av offentlig sektor och näringsliv i Östergötland.
Internet of things, eller Sakernas internet på svenska, innebär teknik som gör att föremål kan kommunicera med varandra genom internetuppkopplade sensorer, datorer och annan smart elektronik. Det kan handla om ett kylskåp som larmar om temperaturen stiger. Inom vården kan tekniken användas för att övervaka patienters hälsa på distans med trådlösa apparater som skickar signaler direkt till vårdinrättningen.

Stor utvecklingspotential
I ett tidigare projekt har en internet of things-hubb tagits fram. Det är ett nav som driver pilotprojekt och som nu ska vidareutvecklas i det nya IoT world-projektet.

– Vi ser en stor utvecklingspotential av IoT-lösningar inom offentlig sektor och det regionala näringslivet. Satsningen blir inte minst en viktig pusselbit i att förbättra den offentliga logistiken med hjälp av smarta uppkopplade produkter och system, säger Eva Andersson.

Regionutvecklingsnämnden medfinansierar projektet med en miljon kronor under 2021 och 2022 från ett statligt anslag för regionala tillväxtåtgärder. För de fem projekten tillsammans handlar det om en medfinansiering på totalt 6,6 miljoner under de närmaste åren. 5,7 miljoner av dessa är från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder.

 

Projekten som medfinansieras
*Visual lift –
ska hjälpa små och medelstora företag i Östra Mellansverige att sänka kostnaderna för utvecklingsarbete och effektivisera marknadsföring genom visualisering.
* Innovative materials arena – ska fortsätta att etablera ett långsiktigt hållbart centra som ska stärka konkurrenskraften i det materialrelaterade näringslivet.
* Hållbar internationalisering – ska hjälpa företag i Östergötland med deras omställningsarbete efter pandemin och skapa förutsättningar för en ökad konkurrenskraft och internationalisering.
* Internet of things world – ska bidra till ökad sysselsättning och hållbar tillväxt för digitala företag och till en hållbar digitalisering av offentlig sektor och näringsliv i Östergötland.
* Genomförande och uppdatering av Smart specialiseringsstrategi – ska stärka regionens näringsliv och konkurrenskraft genom att göra än mer underbyggda satsningar, initiativ och utvecklingsprojekt möjliga.

Källa: www.regionostergotland.se