You are currently viewing Svenska folket gillar vindkraft – men inte på sin bakgård

Svenska folket gillar vindkraft – men inte på sin bakgård

På Bixia, som satsar stort på vindkraft och annan förnybar energi, är man glad över svenskarnas positiva inställning och ser också en stor potential i att bygga ut vindkraften.

–   ­Redan idag står vindkraften för cirka 9 procent av vår totala elproduktion. Vårt land har mycket goda naturförutsättningarna för att bygga ut vindkraften mer. Vi har 26 procent större landyta än Tyskland och bara en niondel så många invånare, dessutom har vi bättre vindlägen. Ändå har Tyskland 40 000 vindkraftverk medan vi i Sverige har drygt 5 000, säger Magnus Ravander, chef försäljning och marknad på Bixia.

Sedan flera år säljer Bixia enbart förnybar el till sina privatkunder och allt fler företagskunder väljer också förnybart. Men för att den förnybara elen ska räcka till alla behöver den byggas ut.

–   Vi vill att alla ska kunna välja förnybar el, därför stöttar vi producenter som vill investera bland annat genom vår miljöfond, säger Magnus Ravander.

Yngre  och kvinnor mer positiva än män
Attityderna kring vindkraft verkar variera både beroende på ålder, kön och var man bor. Kvinnor är generellt sätt mer positivt inställda än män. Likaså visar undersökningen att yngre personer och storstadsbor är mer positiva än äldre personer och de som bor på landsbygden.

Män tror i högre uträckning än kvinnor att vindkraft är en dyr energikälla och fler kvinnor än män tycker att vindkraften borde byggas ut. Nästan hälften av männen svarar att de inte kan tänka sig att bo i närheten av ett vindkraftverk och endast 35 procent av kvinnorna.

Källa: www.bixia.se