Rekordtillväxt och start för nya idéfonden
Kinda-Ydre Sparbanks årsstämma hölls digitalt med 100-procentig närvaro bland de 32 huvudmännen. Valberedningen var dock på plats på bankkontoret, varifrån det hela leddes av stämmans ordförande Niklas Nåbo, längst fram, och vd Johan Widerström, till vänster.

Rekordtillväxt och start för nya idéfonden

Det mycket speciella pandemiåret 2020 har krävt att Kinda-Ydre Sparbank ställt om bankverksamheten och även de samhällsengagemang som genomförs. Sammantaget har banken klarat av den nödvändiga förändringen på ett effektfullt sätt och med ökat antal kunder.

Huvudmännen, som representerar kunderna i den 155-åriga fristående lokala sparbanken, genomförde för första gången sparbanksstämman digitalt på onsdagskvällen.

– Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen, med betydligt fler möten digitalt. Vi och våra kunder har helt klart blivit mer digitala. Vi utvecklar både våra digitala och fysiska mötesplatser, där ombyggnationen av bankkontoret i Österbymo är den senaste större satsningen. Vår lokala närvaro handlar inte bara om de fysiska kontoren. De kan också ses som en symbol för att vi satsar och är verksamma och engagerade i bygden, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Det ekonomiska resultatet har påverkats negativt av pandemins effekter. Resultatminskningen beror till stor del på uteblivna utdelningar på aktier. Med tanke på det levererar Kinda-Ydre Sparbank ett relativt bra rörelseresultat för 2020 på drygt 23 miljoner kronor. Kundernas sparande och placeringar har vuxit, likaså har utlåningen ökat påtagligt. Affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning och fondsparande, har ökat med 1,1 miljarder, vilket är den största volymökningen i bankens historia. En viktig milstolpe uppnåddes i och med att affärsvolymen nu är över 10 miljarder kronor.

– Vi är i en stadigt stigande uppgångsfas om man ser till den ekonomiska utvecklingen under de senaste tio åren, då affärsvolymen mer än fördubblats från strax under 5 miljarder. Detta trots att banken verkar i kommuner som inte har någon betydande tillväxt i befolkningen, säger Johan Widerström.

Tillväxten beror dels på att befintliga kunder ökar sitt engagemang i Kinda-Ydre Sparbank. Dels på en stadig tillströmning av nya privat- och företagskunder. Fortsatt lönsamhet och ekonomisk styrka är en förutsättning för att kunna utveckla såväl banken som regionen. På stämman beslutade huvudmännen att starta en ny utvecklingsfond. ”Idéfonden 2021” fylls med 1,1 miljoner kronor. Fondpengarna ska användas till projekt som är till allmännytta och gör skillnad, så att det blir mer attraktivt att leva och bo i bygden.

2020 i siffror för Kinda-Ydre Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 15,0 procent till 3,28 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 6,0 procent till 2,58 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 12,1 procent till 10,26 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 23,4 miljoner kronor efter kreditförluster.
  • Bankens totala egna kapital uppgår till 750 miljoner kronor.

Källa: www.kindaydresparbank.se

Foto: Stefan Holgersson