You are currently viewing Rekordstarkt år och start för nya idéfonden
Rekordstarkt år och start för nya idéfonden

Rekordstarkt år och start för nya idéfonden

Kundernas sparande och placeringar har vuxit, likaså har utlåningen ökat ordentligt. Den totala affärsvolymen har ökat till en bra bit över 8 miljarder kronor, den högsta nivå som Kinda-Ydre Sparbank någonsin haft. Dessutom är det ekonomiska resultatet det bästa i bankens historia, och landar på nära 44 miljoner kronor.

 – I en tid då nya regelverk tar mycket kraft och tid är det imponerande att våra fantastiska medarbetare kan leverera den service och de resultat som banken uppnår. Förklaringen till resultatet är i huvudsak volymökning, effektivisering av verksamheten och god avkastning på bankens eget kapital.Det starka resultatet ger stabilitet och långsiktig trygghet för våra kunder. Det ger oss också möjlighet att bidra aktivt till utvecklingen i hela vårt verksamhetsområde, säger vd Johan Widerström.

På sparbanksstämman beslutade huvudmännen – som representerar kunderna i banken – att starta en ny utvecklingsfond. ”Idéfonden 2019” fylls med 1,8 miljoner kronor. Det är pengar utöver bankens vanliga sponsring av löpande aktiviteter. Fondpengarna ska användas till projekt som är till allmännytta och gör skillnad, så att det blir mer attraktivt att leva och bo i bygden.

Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning av hur nöjda kunderna är med bankerna visar att Kinda-Ydre Sparbank har bättre kundbetyg än alla storbanker och långt över genomsnittet för bankbranschen.

– Vi får nya privat- och företagskunder över hela vårt kärnverksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun. Även kunder i andra kommuner runt omkring söker sig till oss, säger Johan Widerström.

2018 i siffror för Kinda-Ydre Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 5,58 procent till 2,69 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 4,68 procent till 2,39 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 5,20 procent till 8,19 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 43,89 miljoner kronor efter kreditförluster.
  • Bankens totala egna kapital uppgår till 773 miljoner kronor.

 

Källa: www.kindaydresparbank.se