You are currently viewing Rätt hastighet och mindre buller
Farthinder Actibump Edeva

Rätt hastighet och mindre buller

– Vi har fått en klar trafiksäkerhetsförbättring och det har blivit mycket bättre med väjningsbeteende och hastighetsefterlevnad, säger Sampo Hinnemo, trafikplanerare på Uppsala Kommun.

Den hypotes som låg till grund för studien var att bullret skulle vara lägre i jämförelse med andra farthinder, men studien visar att bullernivån är lägre än innan Actibump installerades. Studien visar en ökning i antalet markvibrationer, men inte styrkan på vibrationerna. Därför dras slutsatsen i rapporten att dessa markvibrationer inte påverkar omkringliggande byggnader nämnvärt.

– En vanlig oro är att buller och markvibrationer ska öka av en Actibumpinstallation, men Trivectors Traffics rapport visar den raka motsatsen, säger David Eskilsson, VD på Edeva – företaget som ligger bakom Actibump. – Vilket är ett mycket positivt besked, fortsätter David.

Även Uppsala kommun är positiv till resultaten:

– Vi har fått lägre hastighet, bättre väjningsbeteende och mindre buller, säger Christer Åkerlund, trafikplanerare på Uppsala kommun. Actibumpinstallationen är bra och vi är nöjda, fortsätter han.

I Uppsala ligger Actibumpinstallationen precis vid ett övergångsställe i anslutning till en skola, där är det viktigt att få ner risken för olyckor och minska graden av skador vid en eventuell olycka. Enligt lag ska bilisterna lämna företräde när någon ska korsa vägen på det obevakade övergångsstället. Efter Actibumpinstallationen är det 72 % av förarna som lämnar företräde, en kraftig ökning till skillnad från tidigare, då 51 % av förarna lämnade företräde.

85-percentilen, det mått man använder för att avgöra om en plats är hastighetssäkrad eller inte, gick från 40 km/h till 32 km/h. Andelen fortkörare minskade med 54 procentenheter, från 75 % till 21 % under den del av dagen då hastighetsgränsen är 30 km/h. 

Actibump finns installerat på tre platser i Sverige. Den första installationen, som gjordes i Linköping, har varit i drift sedan 2010. Sedan ett år tillbaka finns Actibump vid tullstationen på Öresundsbron. Trivector Traffic, som arbetar med forskning inom transportsektorn, gjorde mätningar innan installationen i Uppsala genomfördes under hösten 2014 samt efter installationen och har nu sammanställt en rapport. Mätningarna visar tydligt, med statistiskt signifikanta mätvärden, att trafiken håller lägre hastighet och att väjningsbeteendet förbättrats, utan att bullret ökat eller att markvibrationerna påverkar kringliggande byggnader.

Källa: www.edeva.se