Norrköpings kommun går plus

Norrköpings kommun går plus

Skillnaden mellan resultaten är realisationsvinster som uppstått vid försäljningar av fastigheter, pensionsfondens utveckling, budgeterade avsättningar till pensionsfonden och sociala investeringsfonden, resultatet av avfallsverksamheten som är en taxefinansierad verksamhet samt ianspråktagna överskott/markeringar från tidigare bokslut.

– Kommunen redovisar ett plusresultat, men det är något mindre än vi räknade med. Trots det har vi ett bra utgångsläge inför de stora utmaningar Norrköping står inför, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens samlade verksamheter redovisar ett positivt resultat på 56,7 miljoner kronor. I det ingår de överskott som budgeterats för delfinansiering av investeringar med 65 miljoner kronor. Resterande del av resultatet mot balanskravet förklaras av att skatteintäkter och kommunal utjämning blir 6,4 miljoner kronor lägre än budgeterat samt att finansnettot avviker mot budget med minus 1,0 miljoner kronor.

– Bokslutet visar att vi har en i grunden stabil ekonomi och att våra anställda gör sitt yttersta för att klara verksamheten inom budgetramarna, säger Lars Stjernkvist.

KÄLLA: www.norrkoping.se