You are currently viewing Vad är Agenda 2030?

Vad är Agenda 2030?

Fyra av de åtta så kallade millenniemålen, som antogs av FN år 2000, har uppnåtts men det är inte orsak att slå av på takten och slå sig för bröstet. Det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra och mål att uppnå.
På FN:s toppmöte, som hölls med flertalet av världens ledare närvarande i New York, den 25 september 2015 antogs en historisk resolution där man beslutade att alla 193 medlemsländer tillsammans ska arbeta för en hållbar utveckling i världen. Agenda 2030, som ersätter millenniemålen, innehåller 17 globala mål samt 169 delmål vilka ska vara uppfyllda vid utgången av år 2030.
Begreppet hållbar utveckling myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling och definieras: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner av lika viktiga perspektiv, nämligen det sociala, miljön och ekonomin. Agenda 2030 syftar alltså till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

I ingressen till agendan står att läsa:
“Denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välstånd. Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.”

På toppmötet beslutades också att arbetet med att uppnå målen i agendan ska genomföras i enlighet med bland annat följande principer:
Agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder också bär ett gemensamt ansvar för genomförandet.
Målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att alla områden ska nå framgång för att målen ska anses uppnådda.
Ingen ska lämnas utanför. Genomförandet måste ske med särskild hänsyn tagen till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Regeringen har beslutat att Sverige skall vara ledande i implementeringen av Agenda 2030. Detta ska ske genom att aktivt sprida kunskap om vilka målen är och vad de innebär. En delegation bestående av sju ledamöter, vilka är utsedda av regeringen och innehar bred kompetens och erfarenhet inom områden som mänskliga rättigheter, kultur, klimatfrågor, näringsliv och forskning är, tillsammans med tre sakkunniga från regeringskansliet, tillsatt för att stödja och stimulera arbetet med att få alla delar i samhället; det civila, näringslivet, offentlig sektor, forskare och enskilda individer, att jobba tillsammans mot samma mål.

Regeringen har antagit delegationens förslag till handlingsplan som består av sex stycken fokusområden:
Ett jämlikt och jämställt samhälle, Hållbara städer, Samhällsnyttig och cirkulär ekonomi, Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller, Hållbara och Hälsosamma livsmedel samt Stärkt kunskap och motivation.
I Östergötland anordnades i oktober 2017 en fullsatt hållbarhetskonferens på konsert och kongress, där trehundra östgötar deltog i föredrag, workshops och diskussioner. Här berättade nationella myndigheter, kommuner och företag om hur man konkret arbetar med de globala målen i Östergötland och hur man kan sprida informationen till olika grupper i samhället. Ett arbete som bara påbörjats men som ska leda till att ge kommande generationer de allra bästa förutsättningar att förvalta jorden och dess resurser på ett klokt sätt.
På FN:s webbplats finns mer information om de globala målen och alla delmål. Här kan man också hämta informations- och undervisningsmaterial, se filmade föreläsningar, läsa om lärande exempel med aktörer som aktivt arbetar med Agenda 2030 och hämta inspiration, tips och idéer på hur man själv kan göra skillnad.

https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/

[title size=”3″ start=”yes”]DE GLOBALA MÅLEN[/title]

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap
[title stop=”yes”][/title]
E Sustainable Development Goals

 

 

 

TEXT: Mirjam Lindahl