You are currently viewing Undersökningar inom arbetshälsa

Undersökningar inom arbetshälsa

Webropol startade i Finland 2002, öppnade dotterbolag i Sverige och Linköping tre år senare – och har två huvudinriktningar. Dels erbjuder företaget en webbaserade mjukvara – en molntjänst – som totalt har 70 000 licensierade användare världen över. Dessa personer använder molntjänsterna till olika typer av undersökningar och inbjudningar till events.

Dessutom genomför bolaget hela projekt när det gäller olika typer av undersökningar och analyser av dessa.
– För att nämna ett exempel gör vi Kinnarps globala kundundersökning i tio länder. Efter att vi samlar in svaren genomför vi olika statistiska analyser, vilket leder till ett antal rapporter samt förslag på åtgärder utifrån bland annat korrelationsanalys, förklarar sälj- och marknadschefen David Hult. Detta är ett av våra större projekt, men vi gör allt från den lilla medarbetarundersökningen eller riktade marknadsundersökningen till enorma undersökningar mot alla universitetsstuderande i Sverige på uppdrag av en statlig myndighet.

Arbetshälsa bildades 2004 i Linköping och får idag alltmer uppdrag som syftar till utveckling och att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Företaget finns ofta med som ett strategiskt bollplank kring vad som behöver göras för att organisationen ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt.
– Vi fungerar ofta som HR-support och får även uppdrag att ta ansvar för HR-frågorna i organisationer som saknar egen HR-funktion, säger Camilla Sundberg, utbildare/coach på Arbetshälsa.

Webropol och Arbetshälsa har en del samarbeten – och undersökningen med HR-chefer i Östergötland nyligen är exempel på ett sådant. Bakgrunden till detta projekt är de nya reglerna i den svenska lagstiftningen som stiftades i mars 2016.
– Det heter Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och är föreskrifter som fungerar – mer som rekommendationer än tvingande lagar för alla företag i landet. Detta gör att genomslagskraften tyvärr inte blir så stark som man kunde hoppas, säger David.

Allt grundar sig i den stora ökningen av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, som ofta uppstår av utbrändhet på grund av stress eller utanförskap och i vilken grad de anställda känner sig inkluderade i verksamheten.
– Vi är intresserade att se hur utbredd kunskapen bland länets HR-chefer är när det gäller den här typen av frågor och hur man jobbar med dem, berättar David.

Målet var att få svar från så många HR-ansvariga som möjligt på företag med mellan 20 och 3 000 anställda inom både privat och offentlig sektor med huvudkontor i Östergötland. Totala urvalet var 430 personer.
– Av dessa fick vi svar från 100 stycken och det är klart att vi hade hoppats på fler, även om vi är medvetna om att HR-ansvariga ofta är väldigt upptagna, menar David.

Hur blev resultatet av undersökningen?
– På helhetsfrågan hur man upplever sin kännedom om AFS:en skattade en femtedel av de svarande sig själva som dåligt insatta i ämnet (ett eller två på en femgradig skala). Knappt hälften av de svarande angav att de hade god kännedom (fyra eller fem på en femgradig skala).

Vad kunde ni mer dra för slutsatser av undersökningen?
– 20-25 procent av de svarande sa att de jobbar aktivt med friskvård och företagshälsovård och nästan 70 procent av företagen har en policy för att undvika kränkande särbehandling av sina anställda. Två av tre HR-ansvariga säger att de kommer göra nya insatser för att minska antalet sjukskrivningar som orsakats av stress, utanförskap och annat. Det är positivt att ungefär två tredjedelar är medvetna om vikten av att jobba med det sistnämnda, men det är betydelsefullt att utöka det förebyggande arbetet ytterligare.

Webropol och Arbetshälsa har gått igenom alla resultat tillsammans och bland annat kommit fram till att kännedomen genomgående är låg.
– Man kommer fortsätta följa upp detta med företagen i Östergötland och ser fram emot att kunna mäta utvecklingen som förhoppningsvis går i rätt riktning och ger oss östgötar en bättre social arbetsmiljö. Vi spenderar en stor del av våra liv på arbetsplatsen och det är oerhört viktigt att det är en plats där vi mår bra, känner oss delaktiga, respekterade och betydelsefulla, säger David.

Arbetshälsa har bland annat en utbildning kring den nya AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö som riktar sig till HR, chefer och ledningsgrupper. 1
– Vi har också utvecklat en metodik som heter ”Påverka genom Språket”. Kortfattat handlar det om att tillhandahålla en struktur för ett funktionellt tänkande. Vi använder metoden i allt vårt arbete och håller även företagsinterna utbildningar kring denna metodik, berättar Camilla Sundberg.

Arbetshälsajouren är ytterligare ett exempel på en förebyggande tjänst hos Arbetshälsa som syftar till att fånga upp problem som chefer- och medarbetare upplever i ett tidigt skede.
– Tjänsten fungerar dygnet runt, årets alla dagar, och möter människors behov av någon att bolla sina tankar med när det behövs som mest – det vill säga utanför arbetstid, på kvällar och helger, avslutar Camilla.   

[title size=”3″ start=”yes”]ARBETSHÄLSA I SVERIGE AB[/title]

Grundades: 2004 i Linköping och är en del av Arbetshälsagruppen.
Produkt/bransch: Rådgivning och coaching till kunder i förändringsarbete både för individ, grupp och organisation. Många uppdrag handlar om att vara ett bollplank till chefer och HR. Hjälper även sina kunder med utredningar, outplacementuppdrag och omställningsstöd, samt program för beroendeproblematik.
Antal anställda: Fem stycken i Linköping och ett 30-tal konsulter över landet.
Omsättning: Cirka åtta miljoner kronor. Arbetshälsagruppen omsätter cirka 20 miljoner kronor.

[title stop=”yes”][/title]

[title size=”3″ start=”yes”]WEBROPOL SVERIGE AB[/title]

Grundades: 2002 i Finland, det svenska dotterbolaget startade i Linköping 2005.
Produkt/bransch: Hjälper kunder med olika former av undersökningar – exempelvis medarbetare-, kund-, marknads- eller produktundersökningar – antingen genom sina molnbaserade system eller med hjälp av Webropols statistiker och analytiker. Webropol samlar in data, analyserar och skriver rapporter, samt åtgärdsplaner. Webropol hjälper dessutom många företag med eventhantering i form av inbjudningar och uppföljningar.
Antal anställda: Totalt ett 60-tal internationellt varav 14 medarbetare på det svenska huvudkontoret i Linköping.

[title stop=”yes”][/title]

TEXT: Joakim Löwing

FOTO: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden 6 – 2017