Styr fordonsflottan mot fossilfritt

Styr fordonsflottan mot fossilfritt

Ecomex hjälper företag att uppnå de miljömål gällande fordonsparken som många företag har satt upp. Många är de som behöver redskap som konkret förverkligar dem. Inrikes transporter står för cirka 1/3 av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, kommer innebära stora förändringar för transporter i Sverige.
Om målet ska uppnås måste det ske en elektrifiering av vägtransporterna, övergång till förnybara drivmedel och effektivare fordon. Det kommer också innebära inskränkningar i vårt sätt att resa och transportera varor samt betydande investeringar i infrastrukturen. För första gången har Sverige från årsskiftet en klimatlag. Den innebär att varje regering är skyldig att föra en klimatpolitik som utgår ifrån vad riksdagen bestämt. Detta innebär att företag och kommuner har ett övergripande klimatmål att arbeta mot.
Politikerna arbetar med att ta fram styrmedel som skatter eller miljözoner, till exempel att äldre bensin- och dieselbilar portas från svenska stadskärnor för att värna om miljön. Det är beslut till åtgärder som efter hänsyn till opinionsbildning tyvärr är för korta för att få genomslag. Detta för att utvecklingen av nya motorfordon tar det flera år.

Många är de organisationer som har satt upp ambitiösa klimatmål vad det gäller deras fordonsflottor. Problemet är att kunskapen om hur man ska uppnå målen ibland är bristfällig. Det är här som konsulten Helena Engström, Ecomex kommer in i bilden.
– Min målsättning i mitt arbete är att hjälpa mina kunder fatta rätt beslut så att de får fordon och bränsle för just deras behov. Det sämsta man kan göra är att inte fatta något beslut alls och hålla kvar vid det gamla. Det är bättre att ta små steg framåt än inga alls, säger Helena Engström, konsult och vd på Ecomex.

Helena Engström har en gedigen kunskap om fordon, drivmedel, körbeteende och ekonomi och hur man ställer om flottan till en resurseffektiv fordonspark. Hon har även spetskompetens inom marknad, utveckling och strategi. Genom sin glädje och energi hjälper hon verksamheter i omställningen från fossilt till förnybart. Det kan handla om allt från det lilla företaget med ett tiotal fordon, till Linköpings kommun med ca 300 fordon. Ecomex genomför just nu bland annat ett pilotprojekt hos Linköpings kommun för att följa upp ett antal fordon.
– Jag gör även förstudier, utredningar, skriver remissvar, tar fram strategier och handlingsplaner. Vidare arrangerar jag utbildningar för att uppmärksamma och förändra olika beteenden, att motivera. Viktigast är att se hela organisationen och jag tar ett samlat grepp över alla delar i mitt arbete, berättar Helena Engström.

Ett viktigt arbete i konsultarbetet är att skapa förutsättningar i organisationen för att nå målen för fordonsflottan genom till exempel fordons- och resepolicy. Att sätt upp mål är viktigt eftersom det då finns något som styr mot en förändring. Stämmer inte policys och styrande dokument med uppsatta mål får man ingen förändring i beteendet. Hur ser nuläget ut kopplat till mål och policys? Varför ser det ut som det gör? Finns rätt förutsättningar?
– I mitt arbete är jag hela tiden operativ. Jag vill inte ta fram en pappersprodukt som blir en hyllvärmare. Jag driver och leder kunden genom processen i förändringsarbetet och är ytterst delaktig i det dagliga arbetet i organisationen på alla nivåer för hitta nya lösningar, berättar Helena Engström.

Det handlar i grunden om att få ett grepp om helheten genom att dokumentera, kartlägga fordon och beteenden. Oftast finns ingen utsedd person som sköter detta och man har inte den koll man tror sig ha. Vidare måste man kartlägga hur bilarna används? För att få fram relevant underlag och data som kan analyseras och ligga till grund för beslut har Ecomex ett samarbete med företaget Deviaq. Genom planering, styrning, övervakning leder deras tjänster till sänkta driftskostnader samt effektivare logistik- och informationsflöden.
– Det handlar om att ha rätt bilar, antal, bränsle, tid och plats, att skapa en resurseffektiv fordonsflotta. Vissa bilar rullar till exempel bara några få mil per dag och andra bilar har övermil. Det innebär onödiga kostnader. Man behöver då hitta lösningar för att optimera användandet. I vissa fall kan det helt enkelt vara att byta plats på bilarna, säger Helena Engström.

Slutligen handlar det om att undersöka vad som finns på marknaden och som passar ihop med företagets behov? Resultatet av förändringen kan bli en mix av olika fordon: gas, el, etanol, hybrider, diesel och bensin för att optimera fordonsflottan.
– Att ha en stark miljöprofil är något som slutkunder idag efterfrågar mer och mer. Detta är ett starkt budskap som går att använda i företagets marknadsföring och som krav på underleverantörer, avslutar Helena Engström.

TEXT: Per Oddman
FOTO: Fotograf Satu