You are currently viewing Stadsmissionen en hjälpande doldis

Stadsmissionen en hjälpande doldis

Stadsmissionen är en hjälporganisation som finns i större städer landet runt. Krav finns på transparens och redovisningsregler. För att driva sin verksamhet så effektivt som möjligt sker detta på hög nivå av företagande och etik. Man bedriver: Stadsmissionens Café, restaurang von Dufva, second-hand, behandling och vård, stöd och samtal samt hjälp till utsatta EU-medborgare.
– Varje månad betalar vi ut lön till omkring 175 anställda. Inom organisationen finns både administration, styrning och ledning för olika syften, precis som ett vanligt företag, säger Sanna Detlefsen, Direktor Stadsmissionen, Linköping.
Som i andra företag tillsätts en ledningsgrupp med olika kompetenser som marknadschef, administrativ chef, affärsområdeschef samt kvalitetvecklare och så vidare. Dessa leder och styr Stadsmissionen. Vidare finns operativa enhetschefer. Slutligen finns det första linjens chefer som arbetar närmast alla medarbetare. Kraven på kompetensen hos de anställda är högt ställd för alla de komplexa situationer som uppstår då man möter människor med särskilda behov.

Organisationen är strikt organiserad men dynamisk då det gäller nya idéer eller att hjälpa någon utomstående som har behov där samhället fallerar. Här finns olika innovationsgrupper och ledare som ska fånga upp de problem som finns på de olika enheterna. Man arbetar fram nya sätt att lösa problem.
– Vi är förvisso en ideell förening men vi driver Stadsmissionen med samma lagkrav på oss som vilket annat företag, säger Sanna Detlefsen.
Den viktigaste drivkraften för medarbetarna är möjligheten till att påverka sin arbetsvardag hos Stadsmissionen. Man bidrar till att skapa ett bättre samhälle. En av den viktigaste egenskaperna hos medarbetarna, en kultur i organisationen, är nyfikenhet på andra människor och deras liv.
– Vi brukar säga att vi har örat mot marken. Det här är vår styrka att våra medarbetare är professionella och lyssnar på alla de människor som de möter samt skapar relationer, säger Sanna Detlefsen.

Stadsmissionen arbetar enlig väl genomtänkta och strukturerade rehabiliteringsprogram för personer med missbruk, till exempel traumatiserade kvinnor med posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD från engelskans ”post-traumatic stress disorder”. Det som Stadsmissionen vill uppmärksamma är att de oftast har utsatts för ett brott, en bakomliggande misshandel. Det har gett upphov till ett trauma som lett fram till ett missbruk. För arbetslösa har man ett program med motiverande samtal och arbetsintegration. En del av verksamheten bedrivs med hjälp av frivilliga volontärer.
– Vi har verksamhet som är igång dygnet runt årets alla dagar. Det är alltid öppet någonstans på Stadsmissionen. Det är en gedigen organisation, säger Sanna Detlefsen.

Stadsmissionens mål är att hjälpa de människor som samhället och vi människor missar eller glömmer bort. Det finns grupper i samhället som vi medvetet bortser ifrån. Kanske säger vi att de får skylla sig själva som börjat med ett missbruk.
– Samhället har byggt ett system som gör att många människor faller mellan stolarna. Vårt uppdrag är att påtala dessa brister för myndigheterna och politikerna, berättar Sanna Detlefsen.

Stadsmissionen vill uppmärksamma att det finns ett värde gällande återförande av dessa människor till samhället. De kostar samhället i slutänden stora summor pengar. Stadsmissionen för de utsattas talan genom att berätta om deras levnadsöden. Man uppmanar företag och organisationer att skänka pengar till verksamheten. Att sedan redovisa vad pengarna går till är en självklarhet. Ett redovisningssystem som visar att pengarna går till det som det ska och granskas av revisorer. 75 procent av Stadsmissionens intäkter är avtal, tjänster som man utför åt till exempel Linköpings kommun. Resten av verksamheten är sådant som Stadsmissionen upptäcker att det finns brister i samhället.
– En stad där det finns en Stadsmission är en lite bättre stad att leva i eftersom vi är med och säkerställer en välfärd. Det som driver oss är alla människors lika värde, säger Sanna Detlefsen.

Det handlar om att och erbjuda rätt saker så att människor med behov kommer till Stadsmissionen. Det är tjänster som är attraktiva för beställaren och någon vill betala för. Det kan vara kommunen eller Region Östergötland. Det här är en tuff utmaning för Stadsmissionen. Tyvärr finns inte alltid ett intresse för de åtgärder som man föreslår, vilket skapar ett lidande för utsatta människor. De kastas mellan olika institutioner utan att någon tar ett helhetsansvar. Detta kan ibland vara svårt att ta till sig.
– I framtiden ser jag som ett önskemål om ett ökat samarbete med näringslivet för att skapa en bättre välfärd, avslutar Sanna Detlefsen.

 

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman