You are currently viewing Ska du köpa hus med eget vatten och avlopp?
Du förväntas ha kunskap om dina anläggningar för vatten och avlopp samt se till att de fungerar som det är tänkt. Om du inte har kunskapen själv förväntas du ta hjälp av en sakkunnig för att beskriva och bedöma VA-anläggningarna.

Ska du köpa hus med eget vatten och avlopp?

När du ska köpa ett hus som har eget vatten och avlopp är det viktigt att du tar reda på vilka anläggningar som finns på fastigheten, hur de fungerar och hur de ska skötas.

Vatten och avlopp är kanske inte det första du tänker på när du är intresserad av ett hus men det är en viktig aspekt att ta med i beräkningen då det kan innebära stora kostnader. Till exempel kan en ny avloppsanläggning innebära kostnader på 100 000 kronor eller mer och det är viktigt att du beaktar detta vid husköpet. Ett fritidshus har ofta en enklare standard än ett åretruntboende. Dricksvattnet måste dock vara lika säkert att dricka och avloppet tas omhand utan att orsaka olägenheter. Avloppsguiden (https://avloppsguiden.se) har en särskild sida om fritidshus med eget vatten och avlopp.

Att tänka på inför husköp med eget vatten och avlopp

Innan du köper ett hus med eget vatten och avlopp är det viktigt att du tar reda på så mycket information som möjligt om anläggningarna på fastigheten. För en avloppsanläggning med påkopplad vattentoalett är det dessutom viktigt att veta att det finns ett tillståndsbeslut samt hur många personer anläggningen är dimensionerad för. När det är fråga om dricksvatten från egen brunn är det viktigt att veta att vattenkvaliteten är bra och att brunnen kan leverera den mängd vatten du önskar.

Frågor att ställa om avloppsanläggningen

 • Vad är det för typ av anläggning, hur gammal är den och finns det tillstånd? Finns det dokumentation eller ritningar över anläggningen?
 • Behöver anläggningen renoveras eller förbättras och finns det föreläggande från miljökontoret (krav på åtgärd)?
 • Kommer avloppsanläggningen att klara den kommande belastningen?
 • Finns det en skötselinstruktion? (Säljaren bör visa hur anläggningen sköts.)
 • Finns det serviceavtal? Vissa teknikleverantörer erbjuder service av anläggningen.

Frågor att ställa om dricksvattnet

 • Vad är det för typ av anläggning, hur gammal är den och vad har den för kapacitet?
 • Har vattnet analyserats och hur länge sen var det? Rekommendationen är att vatten ska analyseras minst vart tredje år.
 • Vilka parametrar ingick i så fall i analysen och vad visade resultatet?
 • Finns det någon teknik för vattenrening installerad och hur ska den skötas?Finns det kostnader för detta?

Vem ansvarar för vatten och avlopp?

Här beskriver vi ansvar och roller när det gäller eget vatten och avlopp vid husköp.

Husägarens ansvar

När du har köpt en fastighet är det du som husägare som ansvarar för ditt avlopp och din dricksvattenbrunn. Detta gäller oavsett det handlar om ett hus för permanent bostad eller fritidshus.

Du förväntas ha kunskap om dina anläggningar för vatten och avlopp samt se till att de fungerar som det är tänkt. Om du inte har kunskapen själv förväntas du ta hjälp av en sakkunnig för att beskriva och bedöma VA-anläggningarna.

Om det blir problem med avloppsanläggningen är du ansvarig för att åtgärda det. Om det är en avloppsanläggning som är yngre än tio år, och det visar sig vara fel i anläggandet, är det möjligt att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen. Då är det viktigt att du har dokumentation där det framgår vem som anlagt, hur det gjordes och hur det var tänkt enligt ansökan om tillstånd.

Köparens ansvar

Som köpare har du huvudansvaret för att undersöka och ta reda på det du behöver veta om fastigheten. Det innebär att du behöver ta del av underlag och aktivt fråga om till exempel vatten och avlopp.

Säljarens ansvar

Som säljare delar du med dig av de underlag du har och som mäklaren och köparen ber att få ta del av samt svarar på frågor så gott du kan.

Mäklarens ansvar

Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att avloppet undersöks.

Miljöinspektörens ansvar

Miljökontoret är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs. Miljökontoret handlägger även ansökningar om tillstånd till nya avloppsanläggningar.

Om miljöinspektören bedömer att avloppsanläggningen har sådana brister att utsläppet kan innebära en olägenhet för människors hälsa eller miljön kan myndigheten komma att förbjuda utsläpp från anläggningen eller ställa krav på åtgärder. Myndighetens krav eller beslut om förbud får inte vara orimliga.

Dokument om vatten och avlopp vid husköp

Se till att så mycket dokumentation som möjligt över anläggningarna följer med vid köpet. Ju mer du vet, desto lättare är det att lösa eventuella problem med anläggningarna i framtiden.

För äldre avloppsanläggningar saknas ofta dokumentation, då bör du istället be säljaren att gå igenom det han eller hon vet om anläggningen tillsammans med dig så att du känner till hur anläggningen är uppbyggd och hur den fungerar.

Följande dokumentation om avloppsanläggningen är bra att ha:

 • En kopia av tillståndsbeslutet för avloppsanläggningen.
 • Ritningar över anläggningen.
 • Uppgifter om vem som har anlagt eller installerat anläggningen, vad det är för fabrikat på olika produkter som ingår i anläggningen.
 • Drifts- och skötselinstruktion.

Följande dokumentation om vattenanläggningen kan vara bra att:

 • Brunnsprotokoll och eventuella vattenanalyser
 • Ritningar över anläggningen.
 • Uppgifter om vem som har anlagt eller installerat anläggningen.
 • Dokument och manualer till eventuell reningsutrustning
 • Drifts- och skötselinstruktion.

 

 

Källa: www.avloppsguiden.se
Foto: Adobe stock


Tidigare publicerat i Affärsstaden #9 2022