You are currently viewing Samarbete för ökad kompetens i styrelserummet

Samarbete för ökad kompetens i styrelserummet

StyrelseAkademien Sverige bildades 1991 och består av totalt 16 föreningar med ca 7 000 medlemmar. Östergötland och Sörmland (med undantag för Eskilstuna) bildar regionen Östsverige och består av ca 340 medlemmar. Det är en ideell organisation som vill främja, och utbilda inom, professionellt styrelsearbete. Något som gynnar inte bara företagens utveckling och tillväxt utan även ägarnas utdelning och naturligtvis regionens tillväxt, välmående och attraktionskraft med spännande arbetstillfällen och gynnsamt företagsklimat, menar Staffan.
– Men vi arbetar också med utvärdering av styrelsearbete, kunskapsförmedling och medlemsrådgivning tillsammans med våra sexton partnerföretag, kandidatförmedling samt opinionsbildning i frågor som vi anser vara viktiga. Just nu handlar det om frågan om att kunna fakturera styrelseuppdrag, vilket skatteverket anser är felaktigt. Enligt deras regeltolkning ska styrelsearvode anses vara lön. Ett ställningstagande som naturligtvis skapar svårigheter för mindre och medelstora företag, då det medför extra kostnader att ta in en extern ledamot, vilket jag anser vara viktigt i en välfungerande styrelse.

Han säger att fördelen med att ta in någon extern person är att denna ofta kan ställa de obekväma och ibland besvärliga frågorna. Vart är vi på väg? Och är det verkligen dit vi vill? Har vi överhuvudtaget samma målbild?
– Vi har en devis som säger: ”En extern ledamot i varje bolagsstyrelse”. Att förstå och att skilja på det operativa och det strategiska -det är viktigt!

Under den senaste tiden har StyrelseAkademien Östsverige genomgått en omfattande omstrukturering. Ekonomin och administrationen har setts över, den egna styrelsen har bantats rejält och arbetsuppgifterna har fördelats om. Och nu finns alla förutsättningar för ett fungerande samarbete med Östsvenska Handelskammaren, menar Staffan.
– Östsvenska Handelskammaren verkar i ungefär samma område som vi är aktiva i. Därför känns det extra viktigt att vi samarbetar och utnyttjar de synergier vi kan åstadkomma istället för att konkurrera, säger Staffan och förklarar att Handelskammaren är en större organisation med kraftigare muskler och ett vidare nätverk. Här kan vi göra oss ett namn, och bli en spetskompetens inom styrelserelaterade spörsmål och samtidigt utnyttja likheten i verksamhetsarterna genom att tillsammans se över hur vi gemensamt kan stödja medlemsföretagen i olika situationer.

En av de nya gemensamma utbildningarna i regionen är ”Ökat Fokus: Ordföranderollen”, som kommer genomföras i oktober.
– Hur ordföranden agerar är faktiskt avgörande för om styrelsen sedan kan göra ett bra jobb. Denne ska ju leda arbetet så att styrelsen skapar ett bestående värde för företaget. Den här utbildningen kommer att ge kunskaper och en mängd handfasta verktyg att lära sig använda, både formellt och praktiskt, lovar Staffan och tycker att det är fantastiskt roligt att den redan nu är i stort sett fulltecknad.
Något senare går certifieringsutbildningen ”Rätt Fokus i styrelsearbetet”
som riktar sig till alla som vill och behöver förstå svensk bolagsstyrning och hur ett effektivt styrelsearbete bör fungera. Den är mycket allmänbildande och rekommenderas inte bara för aktiva styrelseledamöter utan vänder sig till alla som vill lära sig förstå styrelsearbetets grunder. Den kommer handla om rollfördelning, arbetssätt, koppling till ABL och inte minst den viktiga ansvarsfrågan.
– Just ansvarsfrågan är intressant med tanke på valet som kommer, och att styrelserna i de kommunala bolagen då antagligen kommer att bytas ut. Många politiker har tyvärr en låg kunskapsnivå vad gäller styrelsearbete, berättar Staffan. Många vet inte skillnaden på en nämnd och en styrelse. Man väljs in på grund av partitillhörighet och har kanske i vissa fall partiets övertygelse klarare för ögonen än bolagets bästa. Och man är väldigt oviss om det ansvar som åligger en styrelse.

Han önskar att man på kommunnivå skulle värdesätta en gedigen utbildning för styrelsearbete i kommunala bolag och att man skulle se den långsiktiga nyttan av välfungerande och expansiva bolag i regionen och stötta den här typen av utbildningar.
– Men vi ser framåt med tillförsikt! säger han. Tillsammans med Östsvenska Handelskammaren har vi som mål att dubbla antalet kurser. Vi vill utbilda mer och utveckla fler företag. Dessutom vill vi vässa oss ytterliga på rekryteringssidan. Kompetens och mångfald -det tror jag på!

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl