You are currently viewing Redskap som förverkligar klimatmålen

Redskap som förverkligar klimatmålen

Sedan 1980-talet har det på Linköpings universitet bedrivits forskning om energieffektivisering. En av forskarna är Patrik Thollander. Han har forskat inom området energieffektivitet för slutanvändning inom industrin. Vidare inom hinder och drivkrafter för industriell energieffektivitet, industriell energiledning, industriell energikartläggning och energitjänster inom industrin.
En del av forskningen har så småningom lett fram till en programvara kallad Nordenaudit, som gjorde det enklare att göra energikartläggningar för industriföretag eller certifierade energikonsulter. En vidareutveckling av den programvaran ledde fram till kunskapsplattformen NEAD. Det var så Leadföretaget Nordic Energy Audit föddes som en avknoppning. Företaget jobbar för FN:s 17 globala mål, det som kallas Agenda 2030. ”Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster”
– I företagets början gick det dock för fort. Vi hade en kund direkt men programmet var inte buggavlusat. Mitt råd till andra är att inte ha för bråttom att bilda bolag. Då kan man inte söka bidrag och stöd vid uppstartsfasen, säger Patrik Thollander.

Patrik Thollander och Tomas Kindstedt träffades 2014 på Venture arena och en rejäl matchning kom till mellan dem. Tomas hade en lång erfarenhet av ledning inom stora strukturerade IT-bolag. En vision om miljötänk och att tillföra säljkunskaper lockade honom.
– Det tog ett år innan vi hade fått fram en stabil programvara att lansera till kund och att jag kommit in i bolagsordningen. Viktigt är att skynda långsamt så att alla delar är på plats, säger Tomas Kindstedt.
Problemet är att myndigheter och politiker sällan anger riktlinjer, direktiv för redskap till klimatmålen. Olika mål basuneras ut och att det är bråttom med insatser. Det unika med NEAD är att man har cirka 8000 utförda energikartläggningar med lämpliga åtgärdsförslag, besparingspotential, i en databas. Detta med branschindelningar enligt SNI-koder. Den kan jämföra olika företag baserat på till exempel lokalyta, per anställd och olika produktionsvolymer. NEAD kan användas i företag, av myndigheter och politiska organisationer samtidigt i energinätverk. Att använda den på lokal, regional och nationell nivå innebär att man kan jämföra, utvärdera och följa upp energistatistik mot klimatmål. NEAD gör det verkligt att upptäcka var stora koldioxidutsläpp sker.

Energikartläggningar har en tendens att bli skrivbordsprodukter som är svåra att förstå för beställaren. Att sammanställa en rad av dessa har tidigare gjorts i Excel, vilket ökar risken för handhavandefel och det var ganska omöjligt att få en överblick.
– Vår styrka är sakkunskapen inom industriell energieffektivisering, att kategorisera energidata. Vi har hittat det generella inom energiåtgärder som går att praktiskt tillämpa vid energiledning. Det är annars lätt att grotta ned sig i detaljer som blir missvisande i det hela, berättar Patrik Thollander.
Sedan 2014 ska stora företag och verksamheter enligt lagen genomföra energikartläggning var fjärde år. Små och medelstora företag kan söka ekonomiskt stöd för att göra en energikartläggning. Energikartläggningar gör att man får koll på hur energin används. Målet med NEAD är att snabbt hitta de mest lönsamma åtgärderna som verksamheten kan genomföra. Energikartläggningen underlättar beslut om framtida lönsamma investeringar för företagen. Genom NEAD kan man upptäcka stora oönskade kostnader.
– För att få in nytt kapital till bolaget och utveckla vår programvara år 2016, så erbjöd vi utbildning i att bli certifierade energikartläggare med hjälp av Energi- och Miljötekniska Föreningen. Dessutom erbjöd vi deltagarna en gratislicens under ett år, säger Tomas Kindstedt.

Företaget var med på G7-mötet, 2016, där var Patrik Tholander en av inledningstalarna. Mötet hölls efter konferensen ECEEE Industry Summer Study (Europas största energieffektiviseringskonferens för industrin) Här insåg man att behovet av en programvara likt NEAD var stort. Den skulle kunna säljas i Europa. Efter detta utvecklade man den till en webbaserad, molnetbaserad kunskapsplattform.
– Struktur och samordning i energiarbetet är nyckelorden hos NEAD. Programmet är anpassad efter den nätverksstruktur som vi har i Sverige, berättar Tomas Kindstedt.
Forskningen säger att man fördubblar antalet idéer till energibesparingar och halverar tiden för energikartläggningar med hjälp av ett redskap som NEAD. Den visar dessutom EU kommissionens Best reference document, tekniker att överväga vid fastställandet av bästa tillgängliga teknik och framväxande tekniker inom industri och jordbruk.
– NEAD handlar om en skalbarhet som är universiell, avslutar Patrik Thollander.

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman