You are currently viewing Östergötland växer sig starkare

Östergötland växer sig starkare

Logistik är ett brett kunskapsområde, inte bara en bransch. Logistiken blir allt viktigare inte bara för näringslivet utan också för samhället med krav på omställning och hållbarhet, ett effektivt sjukvårdssystem, fungerande städer och en levande landsbygd.
Många faktorer påverkar hur framtidens försörjnings- produktions- och distributionssystem utformas. Globalisering med ökad internationell handel, förändrade köpbeteenden i e-handelns spår och det moderna samhällets miljömässiga utmaningar med växande städer och en alltmer avfolkad landsbygd.
Det här påverkar samhället i många dimensioner. I hela Europa ser man en utveckling mot smartare godstransporter i städer och i många svenska kommuner drivs projekt för samordnad varudistribution. Samtidigt leder städernas tillväxt i sig till allt högre krav på bygg- och entreprenadlogistik för att minimera effekterna från tunga byggtransporter i städerna.
– Vi behöver sluta vänta på att byggandet ska gå över och utveckla städer som fungerar trots att man bygger. Det här handlar om processer, samordning och systemsyn, vilket är logistikens fundamentala, säger Per Lindahl, ansvarig för projektet Logistikkluster Östergötland.

Företagandet med koppling till logistik har en stor bredd i vårt län. Infrastrukturen och det starka geografiska läget har dragit till sig många företag och fortsätter att attrahera nya etableringar med stora godsvolymer. Den kraftiga expansionen i Norrköpings hamn är bara ett tecken på detta.
Andra företag har en bakgrund som avknoppningar från Linköpings universitet, ofta med koppling till tjänster, system eller teknik. Bredden av företag täcker hela skalan och många deltar aktivt i olika utvecklingssammanhang och utgör därmed en viktig del av tillgänglig kunskap och utvecklingsmiljö.
Sedan tidigare finns nätverket Logistikia som har drivits flera år av Norrköpings hamn och Norrköpings näringslivskontor. Där startade idén om en större satsning.
– Med Logistikkluster Östergötland tar vi nästa steg och skapar en gemensam arena för logistikfrågor och stärker därmed ytterligare regionens position som en nod för hållbar tillväxt med logistik som en viktig resurs, berättar Per Lindahl.

Projektet startade i fjol och är ett samarbete mellan Norrköpings och Linköpings kommuner, Region Östergötland, samt Linköpings universitet och Norrköpings hamn.
Det finansieras av Region Östergötland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).
I Östergötland är logistik ett av fem prioriterade styrkeområden i den samlade regionala utvecklingen. Förutom utmärkta geografiska förutsättningar och god infrastruktur finns den ”akademiska motorn” med stark forskning och utbildning på olika nivåer. Linköpings universitet, med verksamheter både i Linköping och Norrköping, har en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor.
– Kombinationen av att länet har en hög akademisk kunskapsnivå, utbyggd infrastruktur, fantastiska företag och ett bra geografiskt läge bidrar till att vi ligger väl positionerade i Sverige när det gäller logistik. Målet är en plats som Vreta Kluster, där jag också arbetar. Där har man skapat en arena för samverkan mellan företag, offentlighet och akademi. Blandningen av företagspark och innovationspark är centralt för framgången.
-Ska vi konkurrera med andra regioner och ligga i framkant med kompetens och utveckling behöver vi kraftsamla – inte konkurrera inbördes. Därför är det viktigt för mig att det här är en regional satsning. Våra enskilda städer är för små för att orka själva och företagen behöver att vi skapar bästa möjliga utvecklingsmiljöer.

Vilka är Logistikkluster Östergötlands mål?
– Just nu drivs Logistikkluster Östergötland som ett treårigt projekt med uppdrag att bygga upp och utveckla nätverket och ordna aktiviteter för klustrets målgrupper, på ett antal teman. Förutom detta har projektet också som uppdrag att utreda och förbereda för tillskapandet av ett fysiskt kluster, där målbilden är en företagspark i kombination med en aktiv mötesplats för konferenser och seminarier.
Med Logistikklustret vill de skapa en neutral mötesplats och en utvecklingsarena för logistikfrågor i Östergötland. Fokus ligger på att se till att spelplanen fungerar så bra som möjligt och att många ser nyttan av att investera sin tid i att engagera sig på olika sätt tillsammans med andra.
– På sikt är målen att öka företagens och regionens konkurrenskraft, stimulera miljöfokus och energieffektivisering, främja hållbarhet, skapa en gemensam plats för samverkan och utveckling och att utveckla en regional logistikstrateg.

Kan du ge ett par olika exempel på hur ni arbetar i dagsläget och vilka som är delaktiga?
– Under 2019 är vi engagerade i flera olika initiativ, inte minst med fokus på logistik kring byggande i städer. Sedan januari driver vi en erfarenhetsgrupp med logistikansvariga från regionens viktigaste byggföretag med syfte att stötta de här personerna i att driva utvecklingen framåt i sina företag och gentemot olika branschaktörer. Vi bidrar också i projektet Störningsfri stad med målet att skapa ett verktyg för bättre visualisering och styrning av hur byggtrafik påverkar städerna. Projektet bygger på två starka kunskapsområden, Logistik och Visualisering och det är många inblandade från kommuner, företag och universitetet.
– Roligast på byggfronten just nu är kanske annars ett initiativ från företaget Energifabriken. Här jobbar vi för att sätta ut temporära tankstationer för HVO på byggarbetsplatser där grävmaskiner och lastbilar kommer att kunna tanka fossilfri diesel på ett smidigt sätt. Genom att skapa smidiga lösningar blir det lättare för byggherrar att kravställa övergången till ett fossilfritt byggande från olika entreprenörer. Byggprojektet Ebbepark i Linköping håller på att bli lite av ett showroom för bygglogistikfrågorna, men utvecklingen pågår på många ställen. Inre Hamnen i Norrköping är förstås också väldigt spännande i logistiksammanhang.

I år arbetar de också med temat ”Integration och Jämställdhet i logistikbranschen”.
– Här märker vi ett stort intresse från många arbetsintensiva företag om att kunna rekrytera brett och effektivt. Flera företag upplever att det är svårt att få sökanden med utländsk bakgrund och ställer sig frågan om det har att göra med hur man utformar annonser och var man söker ny personal. Fler tjejer till transportbranschen är ett annat önskemål eftersom de kör både säkrare och bränslesnålare. Vi hoppas kunna göra en del aktiviteter på det här temat under året genom att jobba med föreläsningar och erfarenhetsutbyten.
– Vi har också en ambition att mer aktivt kunna vara en länk mellan studenter och företag. Genom en utvecklad samverkan kan fler företag upptäcka universitetets möjligheter och studenterna upptäcka regionens företag. Ju fler studenter som gör sina projektuppdrag och examensarbeten på företag i länet, desto fler kommer vi att kunna behålla när de är färdiga med sina studier.

Samarbetar ni och tar hjälp av andra regioner?
– Både ja och nej. Vi är i uppstartsfasen fortfarande och tittar en del på hur andra har löst klusterverksamheter. Samtidigt ligger vi långt fram när det gäller logistik i vårt län och just nu handlar det mer om att bygga upp nätverket och frågorna regionalt. Men all sådan här utveckling handlar om samverkan med andra, det är alltid i relationer som utveckling sker! Dessutom är logistiken till sin natur nätverksbaserad, vad vore en hamn utan en annan hamn?
På temat samverkan är också kopplingen till Region Östergötland och EU viktig. EU-projekten drivs ofta i konstellationer med många aktörer och i stora projekt med möjlighet att söka utvecklingsmedel. För att orka medverka i sådana här sammanhang och komma åt finansiering, internationella kunskaper och kontakter, blir logistikklustret en viktig regional resurs, inte minst för företagen.

Hur spår ni framtiden?
– Att Östergötland växer sig starkare hela tiden. Vi är duktiga på hållbarhet och det betyder allt mer både för de företag och den kompetens vi vill attrahera. Logistikklustret ska bidra till tillväxt och Östergötlands attraktivitet. Regionen och företagen växer och vi kan inte se någon bortre horisont på logistikbehovet. Det vi behöver jobba med är hållbarhetsfrågorna, bränslebyte, transporteffektivitet och att i så stor utsträckning som möjligt prioritera miljövänliga alternativ som båt och tåg, säger Per Lindahl.

 

Logisktikkluster Östergötland

  • Logistikkluster Östergötland är ett utvecklingsprojekt med syfte att etablera en gemensam arena för logistikföretag och logistikfrågor i Östergötland. Projektet finansieras av Region Östergötland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).
  • Det är ett samarbete mellan Norrköpings och Linköpings kommuner, Region Östergötland, Linköpings universitet och Norrköpings Hamn.
  • Med Logistikkluster Östergötland har man skapat en gemensam arena för logistikfrågor och stärker därmed ytterligare regionens position som en nod för hållbar tillväxt med logistik som en viktig resurs.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski