You are currently viewing Östergötland år 2040

Östergötland år 2040

När ett samhälle digitaliseras skapar det tillgänglighet och förenkling – samt förutsättningar för regional utveckling och tillväxt.
Men det är svårt för alla att hänga med i de rekordsnabba svängarna – där det finns risk att hamna utanför vid avsaknad av teknisk access och kunskap.
Utvecklingsstrategi för Östergötland – som går på remiss i sommar – berör bland annat digitalisering ur demokratisk aspekt.

Region Östergötlands digitala agenda antogs 2014 och var ett resultat av samverkan mellan
Länsstyrelsen, samt dåvarande Regionförbundet Östsam och Landstinget i Östergötland. Mycket har hänt inom digitaliseringsområdet sedan dess, både när det gäller tekniska förutsättningar, behov och förväntningar hos invånarna. Samtidigt har kunskapen ökat hos Region Östergötland och andra offentliga aktörer.
Dessutom har de organisatoriska förutsättningarna förändrats i och med att det regionala utvecklingsansvaret överfördes till Region Östergötland 2015.
-Vi har ett statligt åtagande att driva regional utveckling – till exempel genom att sprida kunskap, att koordinera strategiarbete och samverka med olika aktörer. Däribland inom digitalisering, berättar Niklas Guss, processledare för Region Östergötlands nya utvecklingsstrategi.
Digitalisering sägs vara den största samhällsomvälvande kraften sedan industrialismen. Den driver dagens samhällsutveckling och förändrar samhället i grunden.
-Vi betraktar digitalisering på samma sätt som när det gäller till exempel urbanisering och globalisering. Det som sker är inget som avtar och vi kan välja bort, utan snarare accelererar och förändrar samhället i grunden. Vi måste förhålla oss till digitaliseringen och vända risker och utmaningar till möjligheter. Och det gör vi främst genom ökad förståelse.
Samverkan är en faktor för att Östergötland på bästa sätt ska tillvara på alla nya möjligheter som uppstått tack vare teknikens framfart.
Som det går att läsa i Region Östergötlands Kunskapsunderlag om digitalisering:
”Det behövs en ökad digital samverkan mellan det offentliga, näringslivet, det civila samhället och akademin. Vi måste överbrygga administrativa gränser och erbjuda smarta tjänster som utgår från invånarnas efterfrågan och samhällets behov. Med bra digitala tjänster och ökad öppenhet kan människor och företag ta ansvar och kontroll över sin vardag på ett nytt sätt och själva bidra till utvecklingen av samhället”.

Det regionala utvecklingsansvaret ger Region Östergötland ett länsövergripande ansvar. De ska samla kommuner, myndigheter, universitet, näringsliv och civilsamhälle kring strategier för länets utveckling och samordna genomförandet.
Till sommaren planeras en remissversion av utvecklingsstrategin vara klar och till årsskiftet ska strategin beslutas i Region Östergötlands fullmäktige.
-Stommen i arbetet med att ta fram strategin har varit en bred dialog om vad Östergötlands ska vara år 2040. Vi har träffat över 600 olika personer i länet från offentliga verksamheter, näringsliv, akademi och civila samhället.

Den digitala utvecklingen har förändrat hur människor kommunicerar och relaterar till varandra, samt hur information inhämtas. I förlängningen påverkar det förutsättningarna för att delta i samhället.
-Alla invånare i Östergötland bör erbjudas lika förutsättningar att ta del av digital information och digitala tjänster från det offentliga – oavsett bakgrund, funktionsförmåga och ålder. Alla bör kunna delta på ett likvärdigt sätt i samhället.
-Vi ser digitala klyftor växa fram i samhället generellt. Och frågor som berör invånarnas digitala kompetens och delaktighet är något som vi betraktar som viktiga regionala utvecklingsområden. Att inte ha en grundläggande digital kompetens gör att det blir svårt att fullt ut fungera i samhället. Det är en fråga om demokrati, säger Niklas Guss.

Vad är digitalisering?
• Från början användes digitalisering i tekniska sammanhang. Då handlade det om att omvandla analoga signaler till digitala. I dag tolkar vi begreppet bredare. Vi använder det när vi talar om införandet av nya informationssystem, övergången till informationssamhället, digitalisering av en manuell tjänst, som att handla varor, eller när vi effektiviserar arbetsprocesser, ändrar arbetsmetoder eller affärsmodeller.
• Vi skiljer på begreppen digitisering och digitalisering. Digitiseringen är själva konverteringen från analogt till digitalt – medan digitaliseringen är processen där vi med hjälp av den digitiserade informationen och datalagringen förändrar hur vi arbetar.
• Begreppet digital transformation ges ofta samma betydelse som digitalisering, men det finns behov av att skilja dem åt. Digital transformation ser olika ut beroende på företag, bransch och användningsområde. Ofta väver man i begreppet digital transformation in ännu flera delar ur verksamheten än att ett utförande eller en process digitaliseras. Till exempel beteendeförändring, kompetensutveckling och andra verksamhetsaktiviteter.
• Vi kan alltså se digitisering som konverteringen från analogt till digitalt, digitalisering som processen där vi förändrar vårt arbetssätt och våra strukturer till följd av detta och digital transformation som den totala effekten som det får i vårt samhälle eller i vår organisation. Ofta används digitalisering som ett begrepp som beskriver allt detta

 

Därför är det viktigt att ta till sig digitaliseringen

1 Demokrati och delaktighet.

2 Kompetens och kunskap.

3 Tillgänglighet och förenkling.

4 Effektivitet och kostnads-
medvetenhet.

5 Regional utveckling och tillväxt.

6 Ledarskap och förvaltning.

Källa: Kunskapsunderlag om digitalisering

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Pressbild