You are currently viewing Norrköping – en av Sveriges ledande hamnstäder

Norrköping – en av Sveriges ledande hamnstäder

De svenska hamnarna i allmänhet och ostkusthamnarna i synnerhet har gynnats mycket av den rådande högkonjunkturen.
Ekot rapporterade att godsmängden ökat i 10 av de 15 största hamnarna och i fjol ökade godsmängden 2,3 procent. Årets utveckling pekar i samma riktning.
– Förklaringen är en kombination av att svensk industri går urstarkt och en tilltagande politisk vilja att prioritera sjöfartssatsningar. Ett av de senare exemplen på detta är inrättandet av det nationella godstransportrådet, där man bland annat arbetar för att stimulera mer sjöfart, framhåller Ola Hjärtström, marknadschef i Norrköpings Hamn AB.
Det kommunägda företaget driver en av landets största hamnar. Verksamheten är bred, med en rad olika varuslag. Tillväxten inom containerområdet har varit kraftig och Norrköping är en av Sveriges största containerhamnar tillsammans med Göteborg, Helsingborg och Gävle.
– Mellan 85 och 90 procent av den svenska utrikeshandeln går via en hamn, så vi är väldigt beroende av sjöfarten och där är vi i Norrköping en betydande aktör. Vi har mycket gods i vår region, med ett av landets starkaste logistiklägen. Geografiskt ligger Östergötland oerhört bra till för distribution av gods. Totalt sett har vi också en mycket god balans vad gäller godsflöden i import och export.
Det sistnämnda är en stor fördel för rederierna – som får fulla laster i båda riktningarna och inte minst ur hållbarhetssynvinkel.
– Flera av världens ledande containerrederier, bland annat Maersk, MSC och CMA-CGM, har löpande trafik i vår hamn och det betyder förstås väldigt mycket för regionen.

Varje månad anlöper ungefär 100 fartyg Norrköpings hamn – så det handlar om cirka 1 200 fartyg per år.
– I år hanterar vi cirka 4,5 miljoner ton gods av alla slag, däribland runt 130 000 containers. När det gäller export är det en hel del från skogsindustrin – som sågade trävaror och papper. Vi hanterar också gods från regionens högteknologiska industrier, bland annat stora projektlaster. Vidare tas det in en betydande del petroleum i vår oljehamn.

En stor fördel är att Norrköpings Hamn AB lägger stor vikt på att prioritera att integrera med sina kunder.
– Vi gör en hel del på uppdrag av kunderna – exempelvis att fungera som ett lager både för varor som importeras och exporteras. Det handlar alltså inte alls bara om att lasta och lossa, utan flera olika värdehöjande terminaltjänster.

Vad skulle du säga om då, nu och framtid för Norrköpings Hamn?
– Norrköping har varit en av Sveriges ledande hamnstäder under många sekel, som legat till grund för industrins och näringslivets utveckling. En hamn är ju inget självändamål, utan skapar mervärden för andra. För tillfället befinner vi oss en mycket god expansion, där framtidsutsikterna ser väldigt bra ut. Men det medför också ett stort ansvar och noggrannhet att föra verksamheten in i framtiden. Där är det viktigt att vi står för trygghet och pålitlighet.

Är det speciellt Sverige som gynnats av sjöfarten?
-Nej, sjöfarten är grundbulten i den globala handeln. Men vi är ju det landet i Europa som har längst kust och är väldigt beroende av en effektiv utrikeshandel. I det sammanhanget ser vi en spännande utveckling av mer kortväga sjöfart.

Är sjöfart hållbart?
– Alla transportslag har sina fördelar som man ska ta tillvara på bästa möjliga sätt, men sjöfart är ju helt klart det mest hållbara för storskaliga, långväga transporter. De moderna fartygen som trafikerar Östersjön och vår hamn är miljöeffektiva och har en stor fyllnadsgrad.
Ola framhåller att kombinationen mellan sjöfart och järnväg ger många positiva miljöeffekter.
– Trafikverket håller just nu på att färdigställa den nya, elektrifierade Kardonbanan – mellan stambanan och Pampushamnen. Ett projekt som kommer att få stor betydelse, inte minst av miljöskäl, och planeras stå färdigt 2020.
Pampushamnen på Händelö ska även expanderas rejält fram till slutet av 2023. Norrköpings kommun satsar en miljard kronor genom att bygga ut kajen med cirka 300-400 meter. Kapaciteten ökar, med effektivare hantering och bättre möjlighet att ta emot större fartyg och ökade godsmängder. Det är därför ett viktigt och långsiktigt projekt för att trygga regionens konkurrenskraft och möjlighet till hållbar tillväxt.

Vilka är era viktigaste strategiska tänk inför framtiden?
– Att jobba för och prioritera hållbarhet, att fortsätta vara en fullservicehamn med en stor bredd både vad gäller import och export, att kunna hantera alla varuslag och att vara en att vara en nära partner till våra kunder. Vi har ett starkt kundfokus, där tillgänglighet, effektivitet och flexibilitet är nyckelord, säger Ola Hjärtström.

Norrköpings hamn AB

Bakgrund: Norrköpings hamn har gamla anor och var en betydande hamn för den svenska industrin redan på 1500-talet. Utvecklingen fortsatte stadigt under följande århundraden. Under slutet av 1900-talet skedde en omvandling, då Pampushamnen på Händelö byggdes ut med oljehamn och terminaler för containers och annat gods.
Antal anställda: 150.
Hanteringsvolym: Cirka 100 fartyg per månad och med andra ord ungefär 1 200 per år. Totalt cirka 4,5 miljoner ton gods av alla slag och ungefär 130 000 containers per år.
Omsättning: Cirka 250 miljoner kronor.
Djup i farleden till hamnen: 14,9 meter, vilket innebär att hamnen kan ta emot de allt större fartygen som trafikerar Östersjön.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski