You are currently viewing När ska jag göra en radonmätning och varför?

När ska jag göra en radonmätning och varför?

En studie som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 småhus i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån. Det är fler än vad tidigare undersökningar visat. I studien, som finansierats och koordinerats av Strålsäkerhetsmyndigheten, har resultat använts från radonmätningar i företaget Radonovas databas som omfattar 340 000 småhus.

Resultatet visar att den genomsnittliga radonhalten ligger väl under referensnivån, vilket kan ses som en gräns för när man bör göra något för att minska radonhalten. När resultaten i studien räknats om för att gälla hela Sverige indikeras samtidigt att cirka 330 000 småhus ligger över referensnivån, 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3), vilket är fler än vad tidigare undersökningar visat.

– I undersökningen har vi sett att det är betydligt fler hus, faktiskt 16 procent av alla småhus, som ligger över referensnivån. Det är lite anmärkningsvärt, men resultatet styrks av att det är baserat på en omfattande analys. Oavsett exakt antal så visar resultat från studien och andra undersökningar att det finns ett mycket stort antal småhus som behöver sänka radonhalten, säger Tomas Persson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för utveckling av strålskydd och miljö.

Genom att studera kartor av berggrunden och jämföra halten radon med vilken typ av berggrund det finns i respektive område, syns ett tydligt samband mellan halten uran i marken och radon i inomhusluften i småhus. Det är i sig ingen ny kunskap utan bekräftar resultat från tidigare undersökningar. Trots det finns det även vid låga uranhalter i marken risk för radonhalter som överskrider referensnivån. Det betyder att mätningar behöver utföras i princip överallt för att undvika att missa hus med förhöjda radonhalter.

Nyare hus har i genomsnitt betydligt lägre radonhalt än äldre hus visar studien. Men hus som står på lerrik jord, som tidigare inte betraktats som riskområde för radon, kan trots detta ha höga radonhalter. Det är alltså viktigt att mäta radon även i nya hus.

– Att vi observerade förhöjda radonhalter även i hus på lermark visar att det kan förekomma tillräckligt inflöde av markradon även på denna typ av mark. Det är därför viktigt att alltid mäta radonhalten i en bostad eller på en arbetsplats för att inte riskera att utsättas för radonhalter som är förhöjda, oavsett vilken typ av mark en byggnad står på, säger Tomas Persson.

Om du…

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Så bör du göra en radonmätning. Det finns inget lagkrav som talar om hur ofta en mätning ska utföras, men har det gått mer än 10 år sedan radonmätning utförts och/eller om det genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten i inomhusluften rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att ny mätning utförs. Mät även om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde och kan inte användas för att söka radonbidrag.

De gräns- och riktvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ädelgaser har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. Bindande gränsvärden finns till exempel i Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Riktvärden hittar du till exempel i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.

Källa: Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten
Foto: Adobe stock

Tidigare publicerat i Affärsstaden #9 2022