You are currently viewing »Min styrka ligger i ledarskap och verksamhets­utveckling«

»Min styrka ligger i ledarskap och verksamhets­utveckling«

Krister Björkegren tillträdde tjänsten som regiondirektör i oktober 2017 och har nu hunnit bli varm i kläderna.
– Det är ett högt arbetstempo så jag har kommit in i frågorna ganska snabbt. Det måste man göra i min roll, säger han.
– Jag har ju fördelen att jag har jobbat med liknande frågor innan också, fast i Kalmar. Där hette rollen Landstingsdirektör.

Som landstingsdirektör i Kalmar län arbetade Krister med hälso- och sjukvårdsfrågor, kultur- och kollektivtrafikfrågor. I Region Östergötland ingår även området regional utveckling i ansvarsområdet.
– Vi jobbar med regional tillväxt ur flera perspektiv. Det är ett brett samarbete med kommunerna i regionen och andra intressenter, berättar Krister.
– Målet är att vi ska ha en fortsatt god tillväxt i regionen och det kan vi få genom att hitta våra styrkor och bygga vidare på dem. Vi har olika forskningsområden och branscher där vi har spjutspetskompetens som vi kan bygga vidare på och bli, eller fortsätta vara, ledande både nationellt och internationellt.

Den regionala utvecklingen och tillväxten är fokuserad på att skapa goda livsvillkor för regionens invånare.
– Vi vill åstadkomma goda förutsättningar för invånarna med fokus på hälsa och livskvalitet. Integration och en inkluderande samhällsbyggnad är exempel på frågor man arbetar med inom ramen för den regionala utvecklingen, berättar Krister.
– I nuläget jobbar vi med att ta fram en regional utvecklingsstrategi baserat på det regionala utvecklingsprogram vi redan har. I hela arbetet, i hela verksamheten på Region Östergötland, jobbar vi med alla frågorna som finns med i Agenda 2030.

Det är viktigt att det genomsyrar verksamheten.
FNs 17 mål för att ”utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser” som ingår i Agenda 2030 är relevanta för alla de olika verksamheterna i Region Östergötland men på olika sätt, menar Krister.
– Vi jobbar brett med de här frågorna i både hälso- och sjukvården och i kollektivtrafiken och i den regionala utvecklingen. Alla mål är relevanta på olika sätt, säger Krister.
– Regionen har jobbat med fler av frågorna redan innan FN formulerade sina mål. Miljö och jämställdhet har till exempel varit invävt i verksamheten länge. Med FNs formuleringar av målen har det blivit ännu tydligare.

»Ledarskap för mig handlar om att ha mod att gå före men också om att bygga tillit och förtroende«

Regionen jobbar bland annat med att erbjuda kurser och utbildningar
– Just nu erbjuder vi utbildning i hur man leder jämställdhetsarbete, berättar Krister.
– Vi har med alla delarna av Agenda 2030 i alla styrdokument i alla delar av verksamheten och arbetar aktivt med frågorna ur olika synvinklar i hela verksamheten. Det ska genomsyra det dagliga arbetet.
Hur man arbetar med de olika målen är lite olika.
– Förutsättningarna för de olika verksamheterna är olika men vi jobbar till exempel med att minska utsläppen i alla delar. Inom hälso- och sjukvården är det mer aktuellt att prata om utsläpp av lustgas inom ramen för ren luft medan det inom kollektivtrafiken, av förklarliga skäl, handlar mer om utsläpp av koldioxid från kollektivtrafikfordonen, förklarar Krister.
– Vi försöker att gå före som goda förebilder att ta efter.
Krister är uppvuxen i Västervik och i nuläget bor han och familjen i Västervik och han veckopendlar till Linköping.
– Jag har spenderat många somrar i både Östergötland och Kalmar och känner väl till området. Man kan säga att jag mest har hållit mig i den sydöstra sjukvårdsregionen, säger han.
– Det är lite som att cirkeln är sluten nu när jag är tillbaka i Östergötland.

Efter studierna till ekonom på Handelshögskolan i Göteborg fick Krister arbete inom transportsektorn.
– Jag jobbade med utveckling av hur man ska kunna spåra paket, styra transporter och transportera paket mellan länder på ett klokt sätt. Därefter fick jag ett erbjudande att börja jobba på Volvo men samtidigt fick jag möjligheten att börja jobba i Linköping som utredare på Samverkansnämnden. Jag valde det senare, berättar han.
– Arbetet gick ut på att vara projektledare och utredare i samverkansnämnden. Det är en politisk nämnd som arbetar med hälso- och sjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Östergötland, Kalmar och Jönköping. Jag gjorde utredningar och ledde projekt för att stärka den samverkan som fanns och hitta sätt att göra det ännu bättre. Genom det jobbet fick jag god insyn i hur hälso- och sjukvården fungerar utifrån ett samverkansperspektiv och lärde mig mycket om hur verksamheten här fungerar.

Efter det började han jobba som hälso- och sjukvårdschef i Jönköping
– Min styrka ligger i ledarskap och verksamhetsutveckling men jag har också lite grundläggande vårdkunskaper. Dels från lumpen, där jag var plutonssjukvårdare, och dels från några utbildningar jag gått under karriären, säger Krister.
– Mitt första jobb inom vården var ett sommarjobb när jag var 16 år och sedan har jag fortsatt.
Efter Jönköping blev det Kalmar.
– Där hann jag med att vara sjukhuschef, utvecklingsdirektör och slutligen landstingsdirektör innan jag fick chansen att bli regiondirektör i Östergötland, berättar Krister.
– Det känns fantastiskt att få den möjligheten och jag är hedrad av att få möjligheten att utveckla regionen framåt. Samtidigt är jag ödmjuk inför uppgiften. Det är inget litet uppdrag.

Region Östergötland har cirka 13 000 anställda.
– Verksamheten som helhet är ju väldigt stor och står inför ett antal olika utmaningar, säger Krister.
– Hälso- och sjukvårdens kanske största utmaning just nu är kompetensförsörjningen. Hur vi ser till att vi har den personal vi behöver för att ta hand om den åldersstruktur vi håller på att få i det här landet. Det blir också en ekonomisk utmaning i och med att skatteunderlaget förändras med en åldrande befolkning.

När det gäller den regionala utvecklingen är kompetensbrist också en utmaning men det finns fler.
– Vi behöver samla länet kring framtidsfrågorna och hitta olika samverkansformer. Det är en utmaning men vi är en god bit på väg. Vi behöver kraftsamla alla tillsammans för att åstadkomma bra saker, säger Krister.
– De stora frågorna handlar om hur vi får en fortsatt positiv tillväxt och hur vi utvecklar hälsan hos befolkningen. Där är en positiv och inkluderande livsmiljö och frågor om integration stora.

Krister menar att Region Östergötland redan är ett föredöme i mycket.
– Under all tid som jag har varit med inom hälso- och sjukvården har Östergötland, med Universitetssjukhuset, varit ett föredöme. Man har jobbat mycket hälsofrämjande och där är vi ett nationellt föredöme. När jag jobbade i Jönköping och Kalmar såg vi upp till Region Östergötland och tog efter deras arbete på flera sätt, berättar han.
– Hållbarhetsmässigt ligger regionen mycket långt framme på vissa delar men har en del att jobba på inom andra. Det görs jämförelser mellan regionerna och det följer vi hela tiden.

På fritiden försöker Krister motionera.
– Det blir lite löpning och jag cyklar gärna mountainbike också, berättar han.
– Jag tycker också om att läsa och resa men det blir förstås en hel del jobb.
Det allra roligaste med Kristers jobb är responsen från allmänheten.
– Att få feedback från invånare, både kunder och patienter, som jag möter i vardagen, att höra att det vi gör i Region Östergötland gör skillnad, det är det bästa, berättar Krister.
– Att se allt det fantastiska arbete som mina medarbetare gör för människor och se att det har så stor betydelse för dem, det är jätteroligt.

Det är lite olika tidsperspektiv på olika saker i regionen.
– Vissa saker som infördes eller bestämdes för fem eller sju eller tio år sedan visar sin betydelse nu. Vissa delar av det vi gör nu kommer inte att ha någon påverkan förrän om så lång tid heller. Det tar lång tid att bygga tillväxt kring vissa saker, säger Krister.
– I ett kortare perspektiv behöver vi bygga den infrastruktur som behövs för den långsiktiga utvecklingen. Olika saker har olika tidsperspektiv. Ibland blir det svåra avvägningar mellan korta och långa processer.
Verksamheten i Region Östergötland är politiskt styrd.
– Det är ett positivt styre med fokus på tillväxt. Vi har en utvecklingsbenägen styrning, säger Krister.
– Verksamheten påverkas inte så mycket av att det är valår. Det pågår hela tiden politiska debatter och processer men vi har ju en strategi i grunden, som ligger fast, och det är den vi arbetar utifrån.

I Kristers roll är ledarskapet i fokus.
– Ledarskap för mig handlar om att ha mod att gå före men också om att bygga tillit och förtroende, säger han.
Det svåraste med hans arbete säger han är de utmaningar som kommer med att ha dygnet-runt-verksamhet.
– Vi måste ha fungerande verksamhet dygnet runt inom vården. Det finns inga alternativ till det. Vi måste klara det. Det kan vara svårt ibland och det blir pressade situationer, säger Krister.
– Det är som med alla jobb att det finns lättare och svårare frågor att arbeta med men det är ett otroligt roligt jobb jag har. Det är en förmån att få jobba med det jag gör, avslutar han.

 

TEXT: Karin Wiklund
FOTO: Björn Lisinski