You are currently viewing Förnybara bränslen framtiden
Nina Kjellman, försäljningschef för förnybara produkter, besökte kunskapsseminariet om biodrivmedel på Cleantech Park i Linköping den 12 januari för att berätta om verksamheten. Foto: Björn LIsinski

Förnybara bränslen framtiden

HVO är ett förnybart dieselbränsle gjort av bland annat tallolja och slakteriavfall. Det är kemiskt som fossil diesel och kan därför blandas i valfria proportioner utan krav på anpassade bilar eller särskilda pumpar.
Finska Neste är en av världens största producenter av HVO och den enda möjliga leverantören till den svenska marknaden.
Nina Kjellman, försäljningschef för förnybara produkter, besökte kunskapsseminariet om biodrivmedel på Cleantech Park i Linköping den 12 januari för att berätta om verksamheten.
– Det var spännande att delta på Biofuel Update och är positivt att se att ämnet intresserar så många. Vi är med på en del liknande seminarier och uppskattar möjligheten att få berätta om oss som företag och om vad som händer inom området förnybar diesel (HVO), säger hon.
Neste grundades den 9 januari 1948 för att säkra Finlands oljetillgång. Frågan om att bygga ett oljeraffinaderi blev aktuell första gången i mitten av 1940-talet och det nya raffinaderiet driftsattes i juli 1957. 1962 ökade dess kapacitet från 800 000 ton per år till 2,5 miljoner ton per år.

Sedan byggdes ett till i Borgå 1965 och Neste etablerades även som bensinstationsmärke.
1996 experimenterade Neste med att utveckla helt förnybar diesel och ansökte om patent för NEXBTL-raffineringstekniken. 2007 byggdes den första produktionsanläggningen för förnybar diesel i Borgå.
Världens största raffinaderi för förnybar diesel driftsattes 2010 i Singapore och ytterligare ett i Rotterdam 2011. I dag är Nestes kapacitet för förnybar diesel sammanlagt 2,6 miljoner ton per år.
– Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter. Vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastbranscherna. Vi har som mål att vara en pålitlig partner som är känd för kunnande, FoU och en hållbar verksamhet. 2016 var Nestes nettoomsättning 11,7 miljarder euro och vi fanns med på Global 100-listan över världens 100 ledande företag inom hållbarhet, berättar Carl Nyberg, Vice President, Sales Scandinavia.
Han fortsätter:
– Vår teknik för förnybar produktion baseras på vår egen innovation: NEXBTL-processen. Vi har investerat cirka 1,5 miljarder euro inom detta nya affärsområde under de senaste tio åren. Samtidigt har vi kunnat utöka vår portfölj av råmaterial med mer än tio olika råmaterial. Under dessa tio år har Neste blivit världens ledande företag inom den cirkulära ekonomin för biobränslen och reducerat utsläpp av växthusgaser från trafiken med över 33 miljoner ton.

Vilka bränslen används i dag – vilka är störst och vilka är på nedgång?
– Efterfrågan på bensin och i synnerhet olja med hög svavelhalt kommer att fortsätta sjunka. Elbilar kommer att fortsätta minska koldioxidavtrycket för personbilar samtidigt som tyngre fordon kommer att fortsätta förlita sig på diesel. Den sammanlagda efterfrågan på flytande bränslen i Finland och Sverige sjunker kontinuerligt och de baltiska staterna har fortsatt en positiv efterfrågetillväxt. Hög efterfrågan på förnybara bränslen i Finland och Sverige leder till att fossila bränslen ersätts ännu snabbare på dessa marknader.
– Kostnadseffektiviteten för att sänka koldioxidutsläpp varierar mellan lösningar. Förnybar diesel från råmaterial som baseras på avfall är en av de mest kostnadseffektiva produkterna för att sänka utsläpp både för lätt och tung transport. Det beror på den stora utsläppsreduktionen. Dessutom är det mycket anpassningsbart och så gott som inga investeringar i infrastruktur för bränsledistribution eller för själva fordonen krävs. Elfordon som körs med förnybar el kommer att bli allt mer kostnadseffektivt för lätta fordon och lastbilar i takt med att de blir billigare och elen blir grönare.

Hur ser framtiden ut för Neste – vilka utmaningar och hinder ser ni?
– Företag över hela världen, bland annat ledande företag inom fossila bränslen har offentligt gett sitt stöd för Parisavtalet. Många av dessa företag vill aktivt bidra till utsläppsminskningen och har själva satt mål som går bortom de juridiska kraven. Till och med stora aktörer som ExxonMobil uppmanar världens ledare att följa Parisavtalet. Det visar på hur klimatförändring är en övergripande trend som företag inte längre kan ignorera i sin långsiktiga planering. Neste förväntar sig en period av stora förändringar inom energisektorn. Det globala arbetet för att hantera klimatförändringarna innebär omfattande åtgärder för att reducera utsläpp och att användningen av fossila råmaterial minskar inom energi, transport och kemi.
Carl tillägger:
– Vi är övertygade om att förnybara bränslen har betydande potential inte bara inom transportsektorn utan även inom flyg- och plastbranscherna. Vi planerar även att öka kapaciteten och det slutgiltiga investeringsbeslutet kommer att fattas i slutet av 2018. En ny produktionsenhet kommer att vara i drift till 2022 och vi har som mål att öka Nestes kapacitet för förnybara produkter med 4 miljoner ton till 2022.

Vad innebär den nya klimatlagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 i Sverige för er på Neste och hur ser ni på den?
– Det är bra att EU:s så kallade ILUC-direktiv implementeras i svensk lagstiftning och att hållbarhetskriterierna på den svenska marknaden klarläggs. Samtidigt har dock regeringen föreslagit en ändring av den förordning som reglerar hur restprodukter ska klassificeras som tyvärr lämnar utrymme för tolkningar.
– Ändringen kan bland annat innebära att en betydande andel av råvarorna i biodrivmedels produktionen inte längre kan användas. Neste anser att en eventuellt ändrad klassificering av restprodukter innebär att det kan bli svårt att tillhandahålla tillräckliga mängder biodrivmedel till den svenska marknaden, säger Carl Nyberg.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski