You are currently viewing E22:an med en akvedukt som sticker ut

E22:an med en akvedukt som sticker ut

E22 har en viktig funktion i det nationella stamvägnätet. För att förbättra trafiksituationen genom Söderköping planeras en ny sträckning av väg E22, i form av en förbifart väster om staden.
Den nya vägen har diskuterats under många år och det har varit många turer. Nu beräknas bygg-start till någon gång under sommaren 2022.
Något som i så fall skulle innebära att det från och med hösten 2025 är ett minne blott med alla långa köer som uppstår vid väg E22 genom Söderköping.
– Vi håller för tillfället på och syr ihop vägplanen, sedan kommer det att sättas upp en utställning, på Trafikverket på Söderköpings kommun och på projektets hemsida. Där kan alla som är berörda lämna skriftliga synpunkter på vägplanen, berättar Jonas Danielsson, projektledare på Trafikverket.

Du tog över som ansvarig för projektet 2014 – är det frustrerande att processen tar så lång tid, innan man ens kommer till skott att bygga?
– Ja, så kan vi nog alla känna ibland när det är problem med exempelvis köbildning. Men det är många steg som måste gås igenom. Efter all planering och ansökningar om olika tillstånd, är det möjlighet till överklagan och upphandling innan det kan läggas ut på entreprenad.
Därefter beräknas byggtiden till mellan tre och tre och ett halvt år.
– I det här fallet handlar det om en totalentreprenad. I början blir det en hel del att fälla träd och spränga berg med mera.
Mer specifikt börjar den nya vägsträckan vid Braberg gård söder om Söderköping, passerar Göta Kanal via en akvedukt och går upp till Korsbrinken norr om staden.

»Det kommer att betyda enormt mycket och underlätta för alla i trafiken. I synnerhet på sommarhalvåret«

Den sammanlagda sträckan är cirka tio kilometer.
– Från Braberg upp till väg 210 mot Linköping kommer det att vara tre körfält – och från Linköpingsvägen till Korsbrinken fyra körfält. Det blir en mötesfri väg utformad för 100 km/h och viltstängsel för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter i området.
I projektet ingår även Skärgårdslänken – som ska förena en ny sträckning av E22 med väg 210 mot Sankt Anna. Skärgårdslänken blir kopplingen för bilister på väg österut mot skärgården, Sankt Anna. Dessa trafikanter behöver i framtiden inte passera genom Söderköping, vilket minskar trafikstörningarna i stadskärnan.
Den nya sträckningen kommer att ha tre olika trafikplatser – södra vid Braberg (där man kan åka vidare mot skärgården), västra (Östra Rydsvägen) och norra (vid korsningen till Linköpingsvägen).
– Det kommer att betyda enormt mycket och underlätta för alla i trafiken. I synnerhet på sommarhalvåret, framhåller Jonas.

Något som sticker ut är akvedukten – och den är besvärlig att bygga?
– Ja, akvedukter är ovanligt i Sverige. Vi har två andra utefter Göta Kanal i Ljungsbro och Borensberg, sedan finns det en liten plåtkonstruktion i Dalsland. Den här är besvärlig att bygga med tanke på de svåra grundläggningsförhållanden som råder, vilket är den största utmaningen.
Akvedukten är tänkt att gå under Göta kanal norr om den norra infarten.
– Det höga grundvattnet som är nästan i marknivå ställer till det och det är dessutom jättedåliga markförhållanden med silt och lera och med en brant berggrund som ställer till stora problem.
Det finns också en underliggande akvifer under där akvedukten ska ligga.
– Det är som en vattenbärande rullstensås som är trycksatt och det är inte optimalt, förklarar han.
För att hålla undan vattnet måste man därför bygga långa tråg utanför den uppåt 50 meter långa akvedukten.
– Det är ett stort projekt med förbifarten och vi räknar med en miljard kronor i projektkostnad, där akvedukten svarar för uppåt halva kostnaden. Men det är väldigt positivt att vägen ska gå under Göta Kanal och att man på så sätt slipper broöppningar och långa köbildningar, säger Jonas Danielsson.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski