You are currently viewing Driver på utveckling och tillväxt

Driver på utveckling och tillväxt

Enheten för kompetensförsörjning på Region Östergötland processleder det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Uppgiften är att öka sysselsättningsgraden genom samverkan med bland annat kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter, samt övriga berörda aktörer i länet.
– Genom dialoger och analyser tar vi reda på vilka behov som finns inom arbetslivet i både näringsliv och offentlig sektor, berättar enhetschefen Richard Widén.
– Det gäller att hitta en god matchning mellan efterfrågan på kompetens och det utbud som finns vad gäller utbildningar. Mest fokus ligger på kommunal Komvux och Yrkeshögskolan. Vad erbjuds för utbildningar, är det vad företagen och den offentliga sektorn är i behov av, utbildas tillräckligt många, förklarar Catherine Szabo, strateg för kompetensförsörjningsfrågor.

Hon fortsätter:
-Vi följer de olika branscherna för att se vilka behov av kompetens som är störst och jämför med vad ungdomarna söker för utbildningar i dag. Utbildas exempelvis tillräckligt med IT-ingenjörer? Varför är det så få som söker till det industritekniska programmet? Hur ska man bära sig åt för att locka fler dit? Detta sker i samverkan med branschorganisationerna. Det gäller att nå ut till och attrahera ungdomarna på något sätt. Vissa tar exempelvis hjälp av Youtubers eller influencers. Det är förstås viktigt att arbetsgivarna är väldigt aktiva själva.

Ett nytt event för i år är en SYV-dag för studieyrkesvägledare i Östergötland – där en bild ges av vilket behov som finns inom arbetslivet framöver.
– Studieyrkesvägledarna jobbar nära ungdomarna och har en uppdaterad bild av både behovet och vad ungdomarna söker till för utbildningar, berättar Rickard. Vårt uppdrag gäller för hela Östergötland, vi skiljer inte något mellan kommunerna.
Två gånger per termin arrangeras Regionalt kompetensforum – där bland annat branschorganisationer inom transport, installation, teknik och industri, fastighet och den gröna näringen deltar. Samt även intresseorganisationer som Företagarna, Svenskt näringsliv och Östsvenska Handelskammaren.
– Även där handlar det om att få fram vilket behov de olika branscherna har vad gäller kompetens och arbetskraft. Förutom det diskuterar vi gemensamma frågor såsom studie- och yrkesvägledning, arbetsgivarnas attraktivitet, validering med mera, säger Catherine.
– Som ni hör är en stor del av vårt arbete att föra en dialog med företrädare för olika branscher och organisationer – för att driva på fortsatt utveckling och tillväxt, menar Rickard.

Var femte år sammanställer Region Östergötland tillsammans med SCB en prognos för framtidsutsikterna inom 25 olika branscher.
– Vi tittar bland annat på hur många som går i pension närmsta åren och hur många som utbildar sig inom yrkena. Vi vet exempelvis att cirka 200 000 personer i Sverige kommer att gå i pension fram till 2030, samtidigt som ungefär lika många ska ut på arbetsmarknaden. Samtliga dessa skulle egentligen behövas inom den offentliga sektorn, men så kommer det naturligtvis inte bli, säger Rickard.

Han tillägger:
– Med andra ord kommer det råda ännu större brist på arbetskraft i Sverige än vad det gör i rådande högkonjunktur. Alla behövs på arbetsmarknaden och det är av många skäl väldigt positivt att det flyttar nya människor till vårt land.
Nästan alla branscher har ett stort behov av kompetens – men två utmaningar är bristen på lärare och ingenjörer inom IT.
– Speciellt eftersom vi jobbar mycket med fokus på yrkesutbildningar, det behövs många nya yrkeslärare. Vi har påbörjat ett samarbete med Universitetet där vi ska titta just på yrkeslärare och IT-ingenjörer, poängterar Catherine.

Martin Tollén (S) är regionråd och vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.
– Det övergripande målet som vi jobbar emot är att ge östgötarna god hälsa och jämlik hälsa. Genom att alla invånare får möjlighet till sysselsättning och egen försörjning bidrar Region Östergötland till ett hållbart samhälle, säger han.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski