You are currently viewing Dagens ämne – avancerade material

Dagens ämne – avancerade material

ANDERS HÄRNBRO, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE i Finspång, är med på den dag som utspelas i Finspång. – Jag kommer inte att ha något eget anförande, men jag kommer att vara med och delta under dagen på olika sätt. Jag kanske kommer att beskriva hur jag ser på innovation i Östergötland och regionen. Där är vi starka. Skälet till att Finspång är med under Vecka45 är enkelt. – Finspång som område är starkt när det gäller industrin. Att vara stark inom industri idag innebär att industrin ligger i frontlinjen inte bara i Sverige, utan även globalt. Industrin i Finspång ligger på olika sätt långt framme på de starka områden som man har tagit fram till Region Östergötland, till exempel smart specialisering.

ANDERS HÄRNBRO LÄGGER mycket tid på industri och regionala frågor. – Regionala frågor tar en stor tid. Om man jämför vad ett kommunalråd gör nu och för tio år sedan, går det åt mycket tid till att jobba på det regionala planet. Det har stor betydelse för att varje enskild kommun ska kunna fungera regionalt. Kommungränser är våra formella gränser, men det finns ingen som bryr sig om dem i vardagslivet. Många jobbar i en kommun och bor i en annan. Företag har sina upptagningsområden regionalt, inte bara i fråga om dem som jobbar där, utan även tjänster köps in från andra kommuner. Det är viktigt att regionen ska fungera. Näringslivet, industrin, är människor. Utveckling av orten, skolor och utbildning, det är vad industri är för mig. Förutom arbetsplatser måste det finnas livsmiljöer där man ska kunna bo, gärna i närheten, det ska finnas föreningsliv etcetera. Industrin är inte avskild från vad som händer i en kommun. Däri ligger mitt ansvar.

FORSKNINGSANLÄGGNING Marie-Louise Ainalem, med en PhD i fysikalisk kemi, arbetar som kommunikatör på European Spallation Source ERIC i Lund. ESS är en forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen ska göra det möjligt att studera material på molekyl- och atomnivå. Hon gästar Finspång under Vecka45. – Jag ska prata om ESS, som är en forskningsanläggning för materialforskning som just nu byggs i Lund, säger Marie-Louise Ainalem. Det är en stor forsknlngsanläggning som kommer att bli världsledande och förhoppningsvis sätta svensk forskning och innovation i täten. Sverige är värdland för ESS, men det är ett europeiskt samarbetsprojekt. Medlemsländerna jobbar tillsammans för att bygga ESS på den skånska myllan.

Marie-Louise Ainalem700

MARIE-LOUISE AINALEM VILL sätta ESS på kartan. – Jag har varit på ESS i snart sex år. Min bakgrund är att jag är kemist och materialforskare. Jag har som forskare besökt liknande materialforskningsanläggningar ute i världen. Jag blev helt enkelt intresserad av projektet ESS, att få vara med och bygga något liknande i Sverige. Det man gör är att man använder sig av neutroner för att studera material. Man kan likna det vid röntgen, som är en mycket vanligare teknik. Det här är en komplementär anläggning till dagens röntgenanläggningar.

KOPPLINGEN TILL FINSPÅNG är nationell, inte regional. – Vi vill ha med hela Sverige i byggnationen av ESS. Vi knyter hela tiden till oss nya partners, dels till att leverera delar av anläggningen, och dels till forskning och utveckling – det här är avancerad instrumentation. Vi vill att ESS, som ligger i Sverige och som Sverige är värd för, ska ha svensk närvaro. ESS har dessutom en enhet i Linköping som är av stor vikt för utvecklingen av detektorer till anläggningen och ESS samarbetar här nära med fysikinstitutionen på Linköpings universitet. Vi känner att vi behöver sprida kunskap om vad ESS är norr om Skånes gränser. UPPHANDLINGAR FÖR MILJARDER Ulrika Steiner är VD på Research Match Sweden AB, ett nationellt förmedlingssekretariat med kontor i Malmö.Hon gästar Finspång under Vecka45. – Vi ska prata om affärer för miljarder, säger Ulrika Steiner. Svensk industri går miste om miljarder när det gäller upphandlingar vid Europas stora forskningsanläggningar. Under de närmaste fem till tio åren kommer det att upphandlas för 150 miljarder svenska kronor.

UlrikaSteiner700HÄR FINNS EN stor potential. – Vi ska vinna fler affärer. Sverige bidrar genom skattemedel varje år med 1,3 miljarder kronor till forskningsanläggningar som CERN i Genève och European Spallation Source (ESS) som byggs i Lund. En annan stor forskningsanläggning är ITER, norr om Marseille. – Där ska forskare försöka komma fram till hur man kan ta vara på energikraften i kärnfusioner. Ytterligare en forskningsanläggning är The European Southern Observatory (ESO) som nu bygger E-ELT (European Extremely Large Telescope), världens största teleskop, på en bergstopp i Chile. Titta gärna på de hisnande vackra bilderna från rymden*. Från E-ELT kommer vi att kunna se längre än någonsin, kanske titta in i andra vintergator. – De här forskningsanläggningarna upphandlar för miljarder kronor under de närmaste åren. Framför allt vänder de sig till teknikföretag. Där är svenska företag dåliga på att lämna anbud. Skälen är flera. Upphandlingarna är i stort sett okända i Sverige, och intresset är inte tillräckligt stort. Men det är en fantastisk möjlighet för Sverige att öka vår konkurrenskraft internationellt, öka vår export, höja vår kompetens och förädlingsvärdet i industrin, vilket är oerhört viktigt. Vi kan öka omsättningen och därmed kunskapen i de svenska industriföretagen – även i Östergötland.

 

TEXT: DANIEL ATTERBOM
FOTO: FINSPÅNGS KOMMUN OCH PRIVAT

Tidigare publicerad i Affärsstaden #5 2015.