You are currently viewing 5 snabba frågor: Östsvenska Handelskammaren om valet
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren.

5 snabba frågor: Östsvenska Handelskammaren om valet

Valet närmar och det finns många viktiga frågor på regional nivå att ta hänsyn till. Vi har ställt 5 frågor till Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren, för att ta reda på hur de arbetar med regionens näringspolitiska frågor, och ta temperaturen inför det stundande valet.

1. Vad tycker Östsvenska Handelskammaren är viktigast för Östergötlands näringsliv?
– Det är alltid svårt att prioritera mellan stora utmaningar, men jag skulle säga att viktigast just nu är att säkerställa stabil och hållbar el. Den svajiga tillgången och de höga priserna skapar stor osäkerhet och gör att företagen inte kan investera, växa och anställa som de vill. Det är negativt för svensk ekonomi och konkurrenskraft.

– Hållbar energi är dessutom nyckeln för att vi ska klara klimatmålen. Sveriges elbehov kommer öka med 150 procent kommande 15 år, ökad produktion och överföringskapacitet måste till. Företagen kan och vill leda klimatarbetet, men då måste politiken möjliggöra det exempelvis genom att se över regelverket och korta de orimligt långa tillståndsprocesserna.

2. Hur arbetar ÖHK och hur ser situationen ut inför det stundande valet?
– Vårt näringspolitiska arbete är långsiktigt och vi agerar i nära samarbete med våra medlemsföretag och även tillsammans med, snarare än mot, offentliga aktörer som kommuner, regioner, riksdag, länsstyrelser och andra myndigheter. Vi har tät kontakt med både politiker och tjänstemän i vårt dagliga arbete och inför ett val blir situationen mer intensiv. Vi och andra intresseorganisationer vill tydliggöra för kommande politiska styren vilka frågor som är viktigast att ta tag i.

– Handelskammaren anordnar regelbundet seminarier med kunskapshöjande innehåll, och inför valet i höst har vi fokuserat extra på så kallade rundabordssamtal med politiska företrädare och representanter från våra medlemsföretag. Sedan är vi måna om att i olika forum som vi blir inbjudna till samt via media framföra näringslivets behov och efterfrågade åtgärder.

3. Så vilka frågor är prioriterade inför valet?
– Genom samtal med och förfrågningar till våra medlemsföretag har vi tagit fram en lista på de sex viktigaste frågorna inför valet 2022. Elförsörjningen toppar den listan. Sedan följer tryggheten. Ökad brottslighet och osäkerhet är förödande för samhällsgemenskapen och våra städer. Otrygga områden är ingen bra grogrund för företagsamhet eller investeringar och lockar inte till sig potentiella talanger utifrån.

– Fruktbart näringslivsklimat i våra kommuner, med god service och attityd till företagen; välfungerande regional infrastruktur; utbildning som matchar företagens kompetensbehov, samt; gränslösa samarbeten och bättre samordning mellan myndigheter, står också på listan över näringslivets viktigaste frågor inför valet.

4. Om man ser till infrastrukturen, stadsomvandling och grön omställning. Hur tycker ÖHK att man ska tänka gällande dessa viktiga frågor?
– Infrastruktur är näringslivets livsnerv. Många förknippar Handelskammaren med vårt arbete för att Ostlänken, nya dubbelspår mellan Linköping och Järna, ska förverkligas. Men vi arbetar också intensivt med flera andra infrastrukturfrågor, såsom hamnarnas och sjöfartens betydelse för vår region och svensk export – och att säkerställa fraktvägarna på land till och från sjöfarten. Ett exempel är Händelöleden, där vi tillsammans med berörda kommuner och region tillsammans med östgötska riksdagsledamöter över partilinjerna slutit samman kring att få regeringen och Trafikverket att prioritera leden. Ett fint prov på samarbete över gränserna.

– Välfungerande, modern infrastruktur och hållbar energiförsörjning är A och O för industrins och hela näringslivets omställning.

5. Hur värnar partierna om regionens kompetensförsörjning? Vad tycker Handelskammaren att man bör göra?
– Jag tror att de allra flesta inom samtliga partier är väl medvetna om det enorma behov av rätt kompetens som finns hos företagen, inom så många branscher. Det finns ingen universallösning, flera åtgärder måste till. Fler yrkeshögskoleutbildningar, förbättrade möjligheter för kompetensutveckling och ökad attraktivitet för bristyrken. Och även här behöver företagen och det offentliga samarbeta mera. Det vill Handelskammaren bidra till, kompetensförsörjningen är verkligen en ödesfråga för näringslivet.

Text: Björn Lisinski
Foto: Pressbild
 


Tidigare publicerat i Affärsstaden #7 2022