You are currently viewing Linköpings nya näringslivsprogram

Linköpings nya näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande politiskt styrdokument som sätter riktningen för kommunens alla nämnder, förvaltningar och bolag när det gäller arbetet med att främja näringslivets utveckling och tillväxt. Målet är att hela kommunen ska bli delaktig i och ta ansvar för kommunens arbete med näringslivsutveckling.

ErikAqvist
Erik Åqvist, tillförordnad Näringslivsdirektör på Linköpings kommun.

– Att vi nu får ett politiskt beslut om ett näringslivsprogram är en viktig milstolpe för Linköpings kommun. Nu finns en tydlig riktning för kommunens arbete framåt, för att på bästa sätt bidra till att fler företag startas, befintligt näringsliv växer och fler väljer att etablera sig här, säger Erik Åqvist, tillförordnad Näringslivsdirektör i Linköpings kommun.

Med näringslivsprogrammet ska fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt främjas. Det i sig bidrar till en långsiktig ökad skattekraft som ger kommunen möjlighet att leverera god service till invånarna i Linköping.

Fem prioriterade områden Programmet har sin utgångspunkt i tre kommunövergripande mål – ett företagsamt Linköping, ett attraktivt och tryggt Linköping och ett klimat-smart Linköping. Inom ramen för dessa mål har fem prioriterade fokusområden lyfts fram i vilka kommunen ser både möjligheter och behov att göra en förflyttning framåt de kommande åren. Områdena är; attraktivt och levande, hållbart och resurseffektivt, innovation och entreprenörskap, kunskap och kompetens samt service och bemötande. Programmet har tagits fram i samråd med flera aktörer som har stor betydelse för näringslivsutvecklingen både inom och utanför den kommunala organisationen.

– Många aktörer behöver arbeta tillsammans för att vi ska lyckas med en fortsatt positiv näringslivsutveckling och göra Linköping till en plats där det är attraktivt att bo, leva, arbeta, utbilda sig och driva företag. Näringslivsprogrammet är en viktig grundförutsättning för det, fortsätter Erik Åqvist.

På sikt främjas bättre service och bemötande till näringslivet.

Ett viktigt verktyg

Samhällsutvecklingen sker allt snabbare och idag förväntar sig både näringslivet och Linköpingsborna en hög servicenivå och effektiva tjänster inom alla de verksamhets- och ansvarsområden där kommunen har rådighet och skyldighet att verka.

– Linköping befinner sig i ett spännande utvecklingsskede, där många positiva faktorer bidrar till växtkraft och framtidstro. Med näringslivsprogrammet skapar vi goda förutsättningar för att ta tillvara på detta, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg. Nu måste vi fortsätta arbetet framåt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen och entreprenörerna när staden växer. För att uppnå detta krävs mod så väl som ett kraftfullt och fokuserat arbete hos samtliga förvaltningar, nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Näringslivsprogrammet kommer att vara ett viktigt verktyg i detta arbete.

Näringslivsprogrammet antogs av Linköpings kommunfullmäktige den 10 december och gäller tillsvidare. Kommunstyrelsen ansvarar för eventuell revidering av programmet. En aktualitetsprövning genomförs i samband med ny mandatperiod.

 

Detta är ett redaktionellt samarbete med Näringsliv och tillväxt, Linköpings Kommun.