You are currently viewing Linköping – en framtidsstad för näringslivet

Linköping – en framtidsstad för näringslivet

I stort ger undersökningen en positiv bild av Linköping som plats att driva företag på. 66 procent av respondenterna är som helhet nöjda eller mycket nöjda, 24 procent har lämnat neutrala svar, medan endast åtta procent har uppgett att de inte är nöjda. På frågan om hur nära Linköping ligger den ideala platsen att driva företag på har 48 procent valt svaren nära eller mycket nära och 36 procent har svarat neutralt. Något som Sifo/Kantar i sin analys menar är en mycket god utgångspunkt för Linköpings fortsatta utveckling. Linköping får också bra betyg som karriärstad. Så många som 72 procent menar att Linköping har goda karriärmöjligheter. Dessutom säger 87 procent av företagen att de klarar av att behålla sina medarbetare. Dessa höga betyg visar att Linköping är en attraktiv plats för företag att investera och etablera sig i. Staden får också fina resultat när det gäller kommunikationer och trygghet, även om det går att utläsa att respondenterna till exempel önskar fler avgångar från Linköpings flygplats. En fråga som märkbart skiljer sig från andra undersökningar är hur man upplever konkurrens från kommunal verksamhet. – I stället för att fråga generellt om man anser att privata företag har konkurrens från kommunala verksamheter har vi frågat om respondenten upplever konkurrens i just sitt företag. Något som endast 18 procent svarat ja på. Det bekräftar vad vi upplever när vi pratar med företagen, säger Erik Åqvist, enhetschef Näringslivsutveckling på Linköpings Kommun.

Förbättringar önskas när det gäller service och information

framtidsstadDe delar där respondenterna har uttryckt att det finns en förbättringspotential rör kommunen som funktion. Det handlar om bristande kommunikation och service, bland annat när det gäller information, förståelse, rådgivning och handläggningstider. – Här sticker Linköping inte ut. Trenden under högkonjunkturen har visat att expansiva kommuner brottas med liknande strukturella utmaningar. Det är absolut ingen ursäkt, men en delförklaring. Vi har kraftig tillväxt i näringslivet och vår befolkning ökar vilket gör att trycket på våra funktioner är stort, säger Erik. Kommunen har inlett ett arbete som syftar till att förbättra och effektivisera sin verksamhet, inte minst gällande att förbättra informationen, öka förståelsen bland tjänstepersoner för företagens vardag och för att få in ett mer rådgivande förhållningssätt i den kommunala myndighetsutövningen. – Det finns en mängd undersökningar, rapporter och rankingar från olika aktörer om hur näringslivet uppfattar kommunen. Syftet med vår egen attitydundersökning är att få en neutral och nyanserad bild av företagsklimatet i staden, där företagens synpunkter på kommunens leverans kan bidra till vårt interna förbättringsarbete. Sammantaget visar undersökningen på skillnader i attityder mellan den fysiska platsen Linköping och kommunen som funktion. Svaren adderar viktig information till näringslivsavdelningens omvärldsbevakning och förtydligar vilka utmaningar och förbättringsområden som behöver prioriteras utifrån näringslivets perspektiv. – Att vi som kommun får kritik sporrar oss att utvecklas. Ingen stad mår bra över tid utan att se en ständig förbättringspotential. Samtidigt är det glädjande att ta del av allt positivt som kommit fram i undersökningen. Ett rikt näringsliv som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter är en avgörande faktor för en kommun att kunna utvecklas och vara en plats där människor vill leva och bo. Här har Linköping verkligen goda förutsättningar, säger Erik. 318 företagare svarade på attitydundersökningen.

Fakta

72% tycker att Linköping har goda karriärmöjligheter.
87% av företagen tycker att de har goda förutsättningar att behålla sina medarbetare

 

 

Detta är ett redaktionellt samarbete med Näringsliv och tillväxt, Linköpings Kommun.