Vad är egentligen viktigt på riktigt?

”Vad är viktigast för din verksamhets långsiktiga överlevnad?” – så lyder en av frågorna som kollega Mats och jag ställer i möten med VD:ar och verksamhetsägare. ”Samarbete!” blir oftast det omedelbara och självklara svaret. Tänk om det som är viktigt på riktigt är självklart – att det rentav är sunt förnuft.

För visst låter det självklart att ett tryggt långsiktigt samarbete mellan medarbetare, kunder, leverantörer och investerare är nödvändigt för långsiktig överlevnad. Självklart borde även ett långsiktigt samarbete med den trygghetsskapande staten vara avgörande för företagen, likväl som ett samarbete med företagen borde vara viktigt för staten.
Mitt intresse av att bli klar över vad som är viktigt på riktigt fortsätter.

Jag lyssnar igen på filmen från Riksdagen den 12 juni 2018. Där talar professor John Holmberg från Chalmers om vad som är viktigt avseende uppfyllelse av Agenda 2030, FN´s mål för hållbar utveckling. Holmberg medvetandegör för mig att Agenda 2030 främst är en hur-fråga som endast kan lösas genom samarbete. Alltså kan en möjlig slutsats vara att företagen, Agenda 2030 och staten gemensamt anser att ”samarbete” är den viktigaste strategin för långsiktig överlevnad.

Holmberg gör klart för mig att förutsättningen för en långsiktigt livfull framtid dessutom är nya samarbetssätt och att samarbetet riskerar att gå fel om man fastnar i att se de 17 delmålen som oberoende punkter eller en checklista. Det står därmed klart för mig att det är omöjligt att uppfylla de 17 delmålen om ledare brister i sin förmåga att samarbeta, lokalt och i fjärran, nu och i framtiden.

För att vara helt säker behöver jag förstå de olika parternas definition av det viktiga ordet ”samarbete”. Enligt Holmberg bygger det nödvändiga samarbetet på ett ömsesidigt lärande, ett givande och ett tagande mellan människor i ledande befattningar. Det stämmer väl överens med den definition som jag har hört från företagsledare. Jag misstänker att den definitionen även är klar för dig.

Jag tror att de flesta av oss är medvetna om att förutsättningen för ett långsiktigt samspel är människors förmåga att skapa förtroende. Kanske är den förmågan rentav vad som är viktigast på riktigt – för alla. Det låter dessutom som sunt förnuft.

”Det skulle vara en politisk reform om det sunda förnuftet kunde breda ut sig.” / Winston Churchill

Vidare verkar Holmberg mena att en ytterligare förutsättning för uppfyllelse av Agenda 2030 är att människor i ledande befattningar lyfter sitt eget och andras fokus bortom rådande strukturer. Han menar att rådande strukturer sätter hinder i vägen för den banbrytande omställning som behöver ske.

Min fortsatta slutsats av Holmbergs resonemang är att det i nuläget finns strukturella, kanske omedvetna, kostsamma begränsningar i ledares beslutsunderlag som kan få kostsamma investeringskonsekvenser. Kostsamma investeringskonsekvenser till följd av beslutsunderlag som drivs av stuprörsfokus med mål som i värsta fall drivs av egenintresset att vara vinnare av den kortsiktiga matchen fortast möjligt.

Så vad är då min egen högst personliga slutsats av ovanstående? Jag tror att det som är viktigast på riktigt är att personer i ledande befattning förstår att de lättare hittar vägar till enat samarbete genom ett mål- och mötesfokus bortom rådande eventuellt konfliktskapande, ineffektiva strukturer. Beslut som fattas i ömsesidigt samspel mellan helhetsdrivna, förändringsvilliga naturvetare, ekonomer och hjärnvetare/människovetare.
Genom dessa möten fattas beslut för en varsam investeringsomställning med gemensamt syfte att bidra till långsiktigt trygg utveckling för alla. Synliggjorda hinder omvandlas till möjligheter. Sådana mötesformer bevarar en livsavgörande framtidstro och demokrati. Det borde vara viktigt på riktigt – för alla.

Slutligen är det hoppfullt att kunskapen om vad som är avgörande för långsiktig överlevnad kanske finns närmare än vad många av oss tror, nämligen en egenskap som de flesta av oss föddes med – förmågan att skapa förtroende. Kanske är den förståelsen vad som är viktigast på riktigt.

Tidigare publicerat i Affärsstaden 10 – 2021

Karin Jonsson

Cert. individ- och teamcoach. Cert. NLP trainer.
Ett förenande format för långsiktigt hållbara investeringar.
www.levilja.se

Johanna Palmer

Tillbaka till krönikor