Miljöarbete i småföretag

Företagarnas urvalsundersökning visar att en klar majoritet (54 %) av småföretagen på något sätt har miljöanpassat sin verksamhet. Andelen småföretag som har miljöanpassat sin verksamhet är dock troligen större än ovan nämnda 54 %. När företagen får följdfrågor om konkreta åtgärder som de genomför visar det sig att de arbetar med miljöfrågor i en högre utsträckning än de själva tror. Avfallshantering och energibesparande åtgärder är de vanligaste.

De småföretag som uppger att de har miljöanpassat sin verksamhet upplever stora fördelar av miljöarbetet och då särskilt fördelar som är kopplade till affärsnyttan. Fyra av fem företagare svarar att de själva eller deras medarbetare har blivit mer miljömedvetna. Tre av fem har fått nya kunder eller behållit gamla kunder på grund av företagets miljöanpassning. Andra vinster som företagen räknar upp är bland annat starkare varumärke, sänkta kostnader, lättare att rekrytera personal.

Småföretagens miljöanpassning sker i stor utsträckning utan tvingande myndighetskrav/lagstiftning. Endast 13 % av småföretagen svarar att deras miljöanpassning helt beror på myndighetskrav eller lagstiftning. Företagen har fått ge dagens miljölagstiftning ett betyg på hur småföretagsanpassad den är. Skalan sträcker sig mellan 1 som motsvarar ”inte alls småföretagsanpassad” och 5 som motsvarar ”helt och hållet småföretagsanpassad”. Den samlade betygsättningen blev 2,3 på den femgradiga skalan. De företagen med färre än tio anställda ger samtidigt ett ännu lägre betyg 2,2. Den samlade bilden är att miljölagstiftningen är dåligt anpassad till små-/medelstora företag.

Regelverk är alltför ofta konstruerad med stora företags behov och möjligheter som mall. I den här frågan hoppas jag att man framöver kommer låta normerna i lagstiftningen ska utgå från småföretagens perspektiv enligt EU-kommissionens slogan ”Think small first”. De krav som småföretag kan uppfylla kan rimligen även större företag klara av medan det omvända ofta inte är fallet. Kostnaderna för att tillmötesgå miljölagstiftningen är också onödigt stor. Företagen upplever att det måste bli lättare att göra rätt. Det finns ingen brist i småföretagarnas engagemang eller drivkraft i miljöfrågan. De flesta har gjort någon åtgärd för att miljöanpassa sin verksamhet och är mycket noggrann med att uppfylla alla miljökrav. Småföretagarna är enade om att det inte handlar om att sänka ambitioner på miljöområdet, det handlar om att göra det möjligt att realisera dem.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 11 – 2018

[one_half last=”no”]

OM SKRIBENTEN

Frida Boklund
Regionchef Företagarna

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Frida Boklund
[/one_half]

Tillbaka till krönikor