Kompetensbristens effekter och jobbskapandets baksida

Företagare och inte allra minst inom hotell och restaurang och tillverkningsindustrin skapar jobb inom sina egna företag, men bidrar också till ökad efterfrågan hos t.ex. leverantörer och därmed jobbskapande även utanför sin egen verksamhet. Utöver jobbskapandet leder företagares engagemang och verksamheter till positiva effekter för samhället, inte minst på lokal nivå.
Fyra av fem nya jobb skapas i de mindre företagen (jobbskaparna) genererar inkomster till de anställda, men även till allmänheten då företagare och anställda i dessa företag betalar skatt – vilken står för den största andelen av de kommunala inkomstskatteintäkterna i 217 av Sveriges 290 kommuner.

Jobbskaparna är en rapportserie, bestående av två delar, där du får lära känna jobbskaparna bättre – individerna bakom titeln företagare. Vi har sammanställt resultatet från en omfattande undersökning med fokus på just dessa människor.

I första delen Del 1: Jobbskaparna – Stolthet och svordom presenterades vilka drivkrafter som finns i företagandet, vad företagare finner mest givande och betungande med att driva företag samt hur de går tillväga när de behöver anställa.
Jobbskaparna del 2: Kompetensbristens effekter och jobbskapandets baksida. Här presenteras hur stort rekryteringsbehovet är i stort hos företagen – precis som svårigheterna att hitta rätt arbetskraft.

Man tittar även närmare på vilka utmaningar företagare möter i sitt företagande och när de behöver anställa. Hur företagares efterfrågan på arbetskraft ser ut och vilka konkreta konsekvenser de stora svårigheterna att hitta rätt arbetskraft medför.

Med avstamp i fakta och analyser tar vi sikte på att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige, där det är lätt att hitta rätt arbetskraft och upplevs som mindre riskfyllt att anställa. Vi ger vår syn på vägen framåt – vilka reformer som behöver genomföras för att med ett långsiktigt fokus förbättra förutsättningarna för jobbskaparna att fortsätta växa och skapa ännu fler jobb i Sverige.

Sammanfattning av rapporterna är att jobbskapandet är fortsatt starkt och företagare i Sverige är stolta över sin verksamhet och drivs av att kunna styra sin egen tid, tjäna pengar och förverkliga en dröm.
Rekryteringsbehovet är stort hos företagen i Sverige och Östergötland, sex av tio företag anger att det har behov av att rekrytera en eller fler personen och nästan nio av tio som har rekryteringsbehov säger att det har svårighet att hitta rätt arbetskraft. Det råder brist på den formella kompetens som efterfrågas, men det är framförallt den informella kompetensen som styr om en företagare vågar investera i en ny medarbetare.

Krångel, kostnader och kompetensbrist, är alla faktorer som försvårar kompetensförsörjningen i företagen. Kompetensbristen försvårar möjligheterna att hitta rätt arbetskraft – men de höga kostnaderna för att anställa och oro för felrekrytering bidrar till tveksamhet, medför att företagare i lägre utsträckning än de skulle behöva investerar i ny personal och lär upp dessa på plats.
Rätt attityd kan vara en nyckel. Fler företagare vågar ta steget att anställa om de upplever att en arbetssökande har rätt egenskaper och har potential att läras upp på arbetsplatsen. Om magkänslan är den rätta ökar sannolikheten att företagare vågar investera i en ny medarbetare.

Företagarna föreslår för att få ett bättre Sverige och ett väl fungerande företagsklimat att en Minskad regelbörda och minskad administration som följd vilket kommer skapa fler timmar och kronor för företagaren att investera på företagets kärnverksamhet och kompetens. Sänk kostnaderna för att anställa, höga kostnader utgör ett stort hinder, risk och oro för små företagare vid en rekrytering. Gör det lätt att hitta rätt! Det är dags att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och släppa in innovativa och konstruktiva krafter för en mer effektiv matchning. Ett bra stöd i matchningsprocessen gör arbetsmarknaden mer inkluderande.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 09 – 2018

[one_half last=”no”]

Robert Wallin 
Bitr. Regionchef, Företagarna

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Robert Wallin
[/one_half]

Tillbaka till krönikor