Frågetecken kring landsbygdspolitiken

Ett område som tar stor plats i överenskommelsen och berör landsbygdens förutsättningar de kommande åren är klimat, miljö och fossilfrihet. Det är en välkommen prioritering, men de åtgärder som följer av överenskommelsen måste träffa rätt och innebära att företagen inte hämmas av ökande kostnader. I annat fall kan åtgärder för fossilfrihet bli kontraproduktiva.
En av de stora klimatpunkterna i överenskommelsen är den kraftfulla gröna skatteväxlingen om 15 miljarder kronor som ska minska skatterna på arbete och företagande samt ge ökade intäkter till staten från miljöskatter. Att minska skatter på arbete och företagande är bra, men det är svårt att ta ställning till en skatteväxling utan att veta dess innehåll.
Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och dess omställning behöver prioriteras. Här kommer sannolikt stor del av skatteväxlingen att ske, men rent sakpolitiskt råder viss oklarhet om på vilka sätt.

En del i detta kommer även vara att höja drivmedelsskatterna från och med den 1 januari 2020, samtidigt som den tidigare slopade indexeringen på två procent utöver KPI i skattesatsen för bensin och diesel ska återinföras. Detta menar Företagarna kan drabba landsbygdsföretagare som ofta är beroende av bilen som transportmedel.
En omställning till fossilfrihet kräver långsiktiga spelregler och politisk förutsägbarhet, stora skillnader i kostnader, för exempelvis drivmedel ska inte bero på vilken sida om dagen för ett riksdagsval vi står.
Ett annat politikområde som kommer ha en stor inverkan på företagandets förutsättningar på landsbygden och på mindre orter är infrastruktur och kommunikationer. I överenskommelsen framgår bland annat att 700 miljarder kronor ska åläggas väg- och järnvägssatsningar under en tioårsperiod, men här återstår frågan om finansieringen. Även den omdiskuterade flygskatten ska behållas.

Överenskommelsen lämnar också intrycket av att de medverkande partierna tagit hänsyn till jordbrukares och skogsägares möjligheter att kunna driva sina verksamheter på ett effektivt sätt. Detta är positivt inte minst ur ett klimatperspektiv då dessa kan öka sitt användande och sin produktion av hållbara drivmedel.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 03 – 2019

[one_half last=”no”]

Robert Wallin 
Bitr. Regionchef, Företagarna

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Robert Wallin
[/one_half]

Tillbaka till krönikor