Att agera underentreprenör i ett projekt

Som underentreprenör i ett projekt är det viktigt att veta ”sin plats” i projektet, främst i förhållande till vem som är din avtalspart och vilket ansvar du har gentemot beställare och andra. Det är därför mycket viktigt att du som underentreprenör har full koll på vem som är din beställare och vilka krav som din beställare (vilket inte är synonymt med beställaren av projektet) ställer upp på dig – du har enbart ansvar för vad som avtalats mellan dig och din beställare och inte ansvar för om din beställare i sin tur missar väsentliga krav eller delar som din beställares beställare ställt upp för projektet.

Se därför till att du har en grundläggande koll på vem det är som anlitat dig; och följ vad som avtalats mellan er och kom ihåg att eventuella arbeten ni utför eller instruktioner ni följer från någon annan ligger utanför det avtal ni ingått med er beställare. Du som underentreprenör ansvarar för ditt arbete gentemot din beställare.

Det är en rekommendation att skriva ner vad ni avtalat om – inte minst vad gäller de tre grundläggande faktorerna inom en entreprenad (och de tre situationer som leder till mest tvister): när, hur och till vilket pris. Dvs: när ska arbetena vara färdiga, vilken kvalitet ska arbetena inneha och vilken ersättning ska ni få. Det må låta som grundläggande för att ens åta sig arbetet, men det är förvånansvärt många gånger som tvister uppstår just på grund av att parterna inte varit noga med något så enkelt som när, hur och till vilket pris. Har du som underentreprenör åtagit dig att färdigställa arbetet inom viss tid, exempelvis en vecka från det att arbetena påbörjades, eller senast ett visst datum? Vad händer om ni inte kan tillträd arbetsplatsen och därför inte kan hålla avtalad deadline? Är ni överens med er beställare vad som utgör ÄTA-arbeten, eller tror beställaren att det ligger med i de offererade arbetena? Finns det några särskilda krav på kvalitet, eller räcker det att arbetena ”enbart” är fackmässigt utförda. Här ska understrykas att det idag är vanligt att det ställs krav på fackmässig kunskap men också på estetik; någon som vanligen inte faller in under begreppet fackmässighet och som i sig inte behöver innebära att ert arbete är felaktigt utfört om det inte avtalats om detta.

Sammantaget är en god start om du som underentreprenör har full kontroll på vem som är din avtalspart och i förhållande till denne är noga med att specificera vad som gäller för arbetena beträffande när, hur och till vilket pris. En underentreprenör som gör detta, och som håller på detta gentemot sin beställare, har kommit en bra bit med att minimera eventuella diskussioner såväl under som efter arbetenas utförande.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 06 – 2020

Jessica Kling
Aff. Jur. Master, Jur. Kand, Maminza

Jessica Kling

Tillbaka till krönikor