Norrköpings kommun har tillsammans med övriga kommuner längs sträckan Södertälje-Linköping gjort en principöverenskommelse med Sverigeförhandlingen gällande förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationslägen. Beskedet är positivt för det fortsatta arbetet med Ostlänken och tidplanen med byggstart 2017 ligger fast.

Ostlänken ger stora mervärden till Norrköping, som redan i dag växer med 1 500 invånare per år och är en del av Stockholms arbetsmarknadsregion. Ostlänken bidrar till kapacitetshöjning och en förbättrad kollektivtrafik, inte bara till Stockholm utan även inom den egna regionen. Den gamla stambanan kommer att finnas kvar även efter att de nya spåren tagits i bruk, vilket är positivt för pendeltrafiken då den kan köras på de äldre spåren och öka punktligheten avsevärt.

Därtill gynnar Ostlänken Norrköping som logistiskt centrum. Den kommer att stärka Norrköping ytterligare som ort att bo och arbeta i samt besöka. Satsningen innebär ett ökat bostadsbyggande och att tusentals nya jobb skapas.

– Jag är mycket glad över att alla kommuner är överens med Sverigeförhandlingen om förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationslägen. För Norrköpings del har vi planerat för det här länge och de kommande investeringarna finns med i långtidsbudgeten. Det innebär byggstart i Norrköping 2017, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser redan nu tillväxteffekter av Ostlänken gällande såväl befolkning som näringsliv. Fram till år 2035 är planen att det ska byggas 15 300 bostäder i Norrköping och sammanlagt 55 000 längs hela sträckan, säger Lars Ahlm (M), oppositionsråd och ledamot i styrgruppen för Ostlänken.

Sverigeförhandlingen och kommunerna arbetar nu vidare med de frågor som återstår innan avtal kan tecknas. Det handlar om slutliga avtalsformuleringar om framför allt avsnitten om beskrivning av kapacitet och tillträde för regional trafik på den nya banan samt preciseringar av statens leverans i form av järnvägsanläggningens grundutförande. Sverigeförhandlingen och kommunerna ser inte att det arbetet hindrar den principiella överenskommelsen.

– Intresset för Norrköping är mycket starkt, alla bidrar verkligen och arbetar för högtryck med planer för bostäder och etableringar. Det känns bra att vi kan hålla tidplanen, säger Åsa Byman Falck, kommundirektör.

Källa: www.norrkoping.se