Nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska gå genom Linköping i en tunnel under jord. Detta gör störst nytta före resenärerna, gör stadsutveckling möjlig och ger störst nyttor för samhället. Det hävdar Linköpings kommun i sitt yttrande om Trafikverkets tillåtlighetsansökan för Ostlänken hos regeringen.

Linköpings kommun vill framhålla betydelsen av att avsnittet genom centrala Linköping behandlas skyndsamt och att planläggningen för Ostlänken i sin helhet fortgår enligt tidplan, dvs att Ostlänken är färdigbyggd senast 2028. En tunnellösning i Linköping förbättrar möjligheterna att hålla tidplanen eftersom en sådan lösning har studerats i detalj.

 

Läs kommunens yttrande i sin helhet här

Relaterade poster