Ostlänken beräknas skapa 13 000 årsarbetstillfällen under perioden 2014 fram till 2028. Och detta utöver den arbetskraft som redan finns tillgänglig. Runt 6000 årsarbetstillfällen skapas också i de projekt som blir en följd av ostlänken, såsom nya resecentrum, nya bostadsområden, vägar med mera.

Detta är mycket troligt att stora byggföretag, både svenska och utländska, genom totalentreprenader kommer att stå för en stor del av arbetstillfällena. Men det kommer också att behövas mycket lokal arbetskraft i form av underentreprenörer med maskiner på plats, folk som förstår svenska avtal och förhållanden mm. Det ger goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas och växa. Tjänstesektorn förväntas också öka.

Runt 6000 årsarbetstillfällen skapas också i de projekt som blir en följd av ostlänken, såsom nya resecentrum, nya bostadsområden, vägar med mera.

Det kommer att bli en händelserik period där det behövs kompetens inom många olika områden med utvecklingsmöjligheter för både små och stora företag. Men det ställer också krav på både utbildning och planering för att regionen ska stå redo. Perioden 2020–2024 beräknas bli mest personalkrävande, flera yrkesgrupper har även stora pensionsavgångar att ta hänsyn till.

En tydlig arbetbrist ser man i rapporten inom yrkesområden som , takläggare, stålkonstruktionsmontörer, elektriker, arkitekt och planarkikteter, anläggningsarbetare och civilingenjörer.

Projekten runt Ostlänken beräknas innebära investeringar för omkring 11 miljarder kronor i kommunerna längs Ostlänken, samtidigt som Ostlänken byggs. När Ostlänkens har sats i drift tillkommer ytterligare infrastruktursatsningar vilka sannolikt uppgår till det dubbla, det vill säga omkring 20 miljarder kronor.

 

Rapporten som är beställd av East Sweden Infra Cluster, presenterades av Henrik Robertsson och Ola Kromnow från Sweco vid en träff på Linköpings Konsert & Kongress tisdagen den 3 mars 2015.

Läs hela rapporten här

En videoupptagning av hela informationsträffen finns här